VI kadencja

opis sprawy

Odpowiedź na interpelację w sprawie nieterminowych wypłat tzw. ryczałtów kuratorskich przysługujących kuratorom społecznym

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 2716

w sprawie nieterminowych wypłat tzw. ryczałtów kuratorskich przysługujących kuratorom społecznym

   Szanowny Panie Marszałku! Uprzejmie przedstawiam Panu Marszałkowi odpowiedź na interpelację pana posła Romana Kaczora w sprawie nieterminowych wypłat tzw. ryczałtów kuratorskich przysługujących kuratorom społecznym skierowaną do Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 24 kwietnia 2008 r. - nr SPS-023-2716/08.

   Kuratorska służba sądowa funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.). Służbę tę tworzą zawodowi i społeczni kuratorzy sądowi. Ze względu na charakter pracy ustawodawca postawił wysokie wymagania, jakie spełnić muszą kuratorzy zawodowi oraz społeczni.

   Sprawowanie funkcji kuratora społecznego jest co do zasady funkcją honorową, za pełnienie której nie przysługuje wynagrodzenie. Ustawodawca przewidział jedynie w art. 90 ust. 1 cyt. ustawy przyznanie kuratorowi społecznemu miesięcznego ryczałtu z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych w związku ze sprawowanym dozorem lub nadzorem. Wysokość ryczałtu wynosi od 2 do 4% kwoty bazowej ustalonej dla kuratorów zawodowych na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Ryczałt w wysokości 4% przysługuje także za przeprowadzenie określonego w ustawie wywiadu środowiskowego oraz w wysokości 10% za obecność przy kontaktach rodziców z dziećmi ustalonych przez sąd opiekuńczy. Dzięki corocznej waloryzacji kwoty bazowej wzrastają ryczałty wypłacane kuratorom sądowym.

   Liczba kuratorów społecznych oraz liczba wykonywanych przez nich dozorów, nadzorów i wywiadów jest na bieżąco monitorowana. Na podstawie tych danych szacowane są koszty związane z funkcjonowaniem kurateli społecznej, które ponosi Skarb Państwa.

   Kwoty na ryczałty należne kuratorom społecznym są corocznie uwzględniane w budżecie resortu w wysokości gwarantującej terminową wypłatę tych należności. W ramach środków przekazywanych do dyspozycji sądów rejonowych, w których działają zespoły kuratorskiej służby sądowej, znajdują się kwoty przeznaczone na ryczałty kuratorów społecznych.

   Uprzejmie informuję, że dotychczas nie były zgłaszane skargi na nieterminową wypłatę należności kuratorów społecznych.

   Kończąc, pragnę zapewnić Pana Marszałka, że jeżeli zostanie skierowana skarga wskazująca na zaniedbania z tego tytułu w konkretnym sądzie, niezwłocznie zostaną podjęte czynności w celu usunięcia nieprawidłowości.

   Sekretarz stanu

   Marian Cichosz

   Warszawa, dnia 13 maja 2008 r.