VI kadencja

opis sprawy

Odpowiedź na interpelację w sprawie planów wydobycia gazu w okolicach Kościana w woj. wielkopolskim

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 4717

w sprawie planów wydobycia gazu w okolicach Kościana w woj. wielkopolskim

   Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na pismo z dnia 8 sierpnia 2008 r. (SPS-023-4717/08), przy którym przesłana została interpelacja pana posła Wiesława Andrzeja Szczepańskiego, przedstawiam poniższe informacje w sprawach poruszonych przez pana posła.

   W Polsce zużycie gazu ziemnego w 2007 r. wyniosło ok. 14,35 mld m3, w tym ok. 4,3 mld m3 (ok. 30%) pochodziło z wydobycia krajowego Jednocześnie całkowite udokumentowane i wydobywalne zasoby gazu ziemnego w Polsce wynoszą ok. 99,8 mld m3 (zasoby wydobywalne - część geologicznych zasobów bilansowych dla ropy naftowej i gazu ziemnego, przewidywanych do ewentualnego wydobycia przy zastosowaniu aktualnej techniki wydobywczej).

   Przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 20 marca 2007 r. ˝Polityka dla przemysłu gazu ziemnego˝ stanowi wytyczne dla administracji rządowej i spółek strategicznych sektora gazowego w odniesieniu do działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski. Głównym celem ˝Polityki dla przemysłu gazu ziemnego˝ jest określenie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa energetycznego RP oraz rozwój rynku gazu ziemnego w kraju. Kluczowymi zadaniami, jakie zostały określone ze względu na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski w zakresie gazu ziemnego, są m.in.:

   1) uwzględnienie w działaniach spółek o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego zadań związanych z dywersyfikacją dostaw gazu ziemnego:

   - bezpośrednie połączenia gazociągiem ze złożami skandynawskimi,

   - budowa terminala do odbioru gazu skroplonego na polskim wybrzeżu,

   - zapewnienie kontraktów długoterminowych na dostawy gazu ziemnego ze źródeł innych niż wschodnie,

   2) zwiększenie pojemności czynnych podziemnych magazynów gazu,

   3) zwiększenie potencjału wydobywczego gazu krajowego.

   Zarząd PGNiG SA przygotował wstępny plan prac poszukiwawczych na lata 2008-2017. Zakłada on stopniowe zwiększanie nakładów na prace poszukiwawcze gazu ziemnego w kraju do kwoty 600 mln zł (wobec 590 mln zł w 2008 r.). Podjęto ponadto działania zmierzające do rozwoju nowych technologii poszukiwawczo-wydobywczych oraz przeznaczono dodatkowe środki na zakup nowoczesnego sprzętu badawczego. Proces ten jest ukierunkowany na odkrywanie nowych obszarów złożowych, nowych złóż w obszarach teoretycznie już rozpoznanych oraz na rozszerzenie możliwości wydobywczych z istniejących złóż węglowodorów.

   Według Zarządu PGNiG SA, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia firmy, prowadzona polityka w zakresie poszukiwań i wydobycia powinna pozwolić na co najmniej utrzymanie wydobycia gazu ziemnego na poziomie 4,3 do 4,5 mld m3/rok, w przeliczeniu na gaz wysokometanowy, oraz utrzymanie współczynnika odnawialności zasobów na poziomie 1-1,1. Jednocześnie należy zauważyć, że biorąc pod uwagę fakt, że roczny spadek wydobycia ze złóż eksploatowanych wynosi ok. 7%, to dla utrzymania obecnego poziomu wydobycia (ok. 4,3 mld m3 rocznie) co roku muszą być podłączane do eksploatacji nowe złoża o rocznym wydobyciu ok. 300 mln m3. Należy uznać, że jest to znaczący wysiłek z uwagi na to, że nowo odkrywane złoża są stosunkowo małe, a procedury związane z uzyskaniem pozwoleń na budowę kopalni są długotrwałe (1,5-2 lata).

   Ponadto pragnę poinformować, że Kopalnia Kościan eksploatuje aktualnie trzy złoża gazu ziemnego: Brońsko (położone na terenie gmin Kościan i Kamieniec, miasta Śmigiel oraz miasta i gminy Wielichowo), Kościan S (położone na terenie gminy Kościan, miasta Kościan, miasta i gminy Śmigiel) oraz Bonikowo (położone na terenie gmin Kościan i Kamieniec) w woj. wielkopolskim. Według stanu z dnia 31 grudnia 2006 r. łączne zasoby wydobywalne z tych złóż wynoszą 21,2 mld m3 gazu ziemnego, natomiast łączne zasoby przemysłowe wynoszą 19,1 mld m3 gazu ziemnego (zasoby przemysłowe - część zasobów bilansowych złoża, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również zasobów pozabilansowych złoża lub wydzielonej jego części przewidzianej do zagospodarowania, które mogą być przedmiotem eksploatacji uzasadnionej technicznie i ekonomicznie przy uwzględnieniu wymagań określonych w przepisach prawa, w tym dotyczących wymagań ochrony środowiska).

   Na złożu gazu ziemnego Bonikowo o bieżących zasobach 0,3 mld m3 aktualnie trwają prace mające na celu adaptację ww. obiektu złożowego na podziemny magazyn gazu ziemnego. Zadaniem tego magazynu będzie odbiór nadwyżek gazu ze złóż Brońsko - Kościan w okresie letnim, a następnie pokrycie zwiększonego zapotrzebowania na gaz w okresie zimowym dla odbiorców gazu systemu Lw.

   W latach 2010-2012 na terenie Kopalni Kościan planowane jest wykonanie i zagospodarowanie 5 odwiertów eksploatacyjnych. Zadaniem tych odwiertów będzie powstrzymanie naturalnego spadku wydobycia gazu, jaki jest charakterystycznych dla każdego złoża gazu ziemnego, jak również zwiększenie stopnia sczerpania zasobów gazu ziemnego. W latach 2008-2026 planuje się wydobyć 19,3 mld m3 gazu, tj. 96,5% pozostałych udokumentowanych zasobów wydobywalnych. Głównym odbiorcą gazu z Kopalni Kościan jest Elektrociepłownia Zielona Góra - ok. 30% aktualnego rocznego wydobycia. Pozostała ilość dystrybuowana jest do odbiorców gazu zaazotowanego (sytemu Lw). W okresie letnim występująca okresowo nadwyżka gazu przesyłana jest do odazotowni Odolanów, skąd gaz po uzdatnieniu przekazywany jest do systemu gazu wysokometanowego E.

   Przedstawiając powyższe wyjaśnienia na ręce Pana Marszałka, wyrażam nadzieję, że przedstawione informacje pan poseł uzna za wyczerpującą odpowiedź na postawione w interpelacji pytania.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Marcin Korolec

   Warszawa, dnia 4 września 2008 r.