VI kadencja

opis sprawy

Odpowiedź na interpelację w sprawie sytuacji wojsk pancernych

Odpowiedź ministra obrony narodowej

na interpelację nr 8614

w sprawie sytuacji wojsk pancernych

   Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pana posła Ludwika Dorna w sprawie sytuacji wojsk pancernych (SPS-023-8614/09), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

   Odpowiadając na pytanie pana posła Ludwika Dorna dotyczące liczby poszczególnych modeli czołgów, informuję, że na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

   - 128 czołgów Leopard 2A4;

   - 232 czołgi PT-91 (92 - PT-91, 27 - PT-91M, 113 - PT-91MA1);

   - 584 czołgi T-72 (172 - T-72, 135 - T-72A, 254 - T-72M1, 23 - T-72M1D).

   Po wstępnej analizie przeprowadzonej przez wojska lądowe w zakresie potrzeb etatowych pododdziałów czołgów, szkolnictwa i ośrodków zapasowych wynika, że do 2018 r. niezbędne byłoby utrzymywanie w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 379 czołgów T-72, z których 221 przekroczy w tym okresie docelową normę eksploatacji. Miałyby być one utrzymywane w sprawności technicznej do czasu pozyskania czołgu nowej generacji.

   Jednocześnie należy podkreślić, że struktury i potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie docelowych modeli czołgów na lata 2009-2018 zostaną ostatecznie określone w ˝Programie rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2009-2018˝.

   Odnosząc się do kosztów eksploatacji poszczególnych modeli czołgów informuję, iż w 2008 r. koszty, obliczone na podstawie ˝Katalogu wartości pieniężnych norm budżetowych na utrzymanie uzbrojenia i sprzętu wojskowego - technika lądowa˝, zaktualizowanego na dzień 30 kwietnia 2008 r., oraz metodyki ustalania stawek za kilometr przebiegu i faktycznego przebiegu kilometrów, wyniosły:

   - czołg PT-91 (232 egzemplarze) - 29 464 270 zł;

   - czołg T-72 i jego odmiany (584 egzemplarze) - 14 947 454 zł;

   - czołg Leopard 2A4 (128 egzemplarzy) - 82 550 951 zł.

   Przy ograniczonym obecnie budżecie resortu obrony narodowej brak jest możliwości wydzielenia środków finansowych na wprowadzenie nowego programu modernizacji czołgów w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę strukturę czasu eksploatacji czołgów Leopard 2A4 (6 czołgów - rok produkcji 1985, 96 - rok produkcji 1986, 26 - rok produkcji 1987), wojska lądowe zgłaszają potrzebę uruchomienia w najbliższych latach przedsięwzięć mających na celu przedłużenie docelowej normy ich eksploatacji przy jednoczesnym przeprowadzeniu niezbędnej modyfikacji i unifikacji do warunków polskich. Modernizacja powinna uwzględniać doposażenie czołgów w elementy systemów dowodzenia i łączności (monitorowanie położenia wojsk własnych FFT oraz zarządzanie polem walki BMS, system identyfikacji bojowej, system nawigacji satelitarnej - wojskowy satelitarny odbiornik GPS), jak również unifikację systemu kierowania ogniem w celu dostosowania 120 mm amunicji produkcji polskiej do parametrów celownika.

   Potrzeba pozyskania następcy czołgów T-72 i PT-91 została zidentyfikowana w ramach przeglądu potrzeb operacyjnych edycji 2008. Ponadto Szefostwo Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych Wojsk Lądowych opracowało wymagania operacyjne dla nowego czołgu pod kryptonimem ˝Wilk˝, które zostały zaakceptowane przez Radę Uzbrojenia i zatwierdzone przez szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Należy podkreślić, że nie określają one typu nowego czołgu (lekki, średni, ciężki), precyzując jedynie jego podstawowe parametry, m.in. w zakresie:

   - odporności balistycznej strefy czołowej;

   - odporności balistycznej boków kadłuba i wieży;

   - zabezpieczenia załogi przed efektami eksplozji min przeciwpancernych i przeciwdennych;

   - zabezpieczenia załogi przed efektami eksplozji improwizowanych ładunków wybuchowych (IED) znajdującymi się na poboczu drogi;

   - możliwości wykorzystania podwozia pod zabudowy specjalne (np. niszczyciele czołgów, ciężkie bojowe wozy piechoty (BWP), wozy artyleryjskie i specjalne).

   Dalsze działania związane z pozyskaniem nowego czołgu realizowane są w oparciu o wymagania operacyjne. Obecnie prowadzone są prace analityczne, które zmierzają do opracowania wstępnych założeń taktyczno-technicznych. Przewiduje się, że prace te zakończą się na przełomie 2009/2010 r.

   Należy oczekiwać, że prototyp nowego czołgu zostanie opracowany do 2017 r., przy czym termin ten jest typowy dla tego rodzaju konstrukcji.

   Jednocześnie pragnę wskazać, że w chwili obecnej nie jest możliwe oszacowanie kosztu zakupu nowych czołgów ze względu na brak precyzyjnych wymagań oraz odległy termin rozpoczęcia procedury pozyskiwania sprzętu.

   Ponadto należy zauważyć, że kondycja finansowa resortu obrony narodowej nie pozwala na wydzielenie w latach 2009-2018 środków finansowych przeznaczonych na pozyskanie nowego czołgu. W związku z tym w projekcie ˝Programu rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2009-2018˝ przewiduje się jedynie rozpoczęcie procesu pozyskiwania czołgu nowej generacji, zaś jego wprowadzenie do służby odkłada na lata po 2018 r.

   Odnosząc się do pytania dotyczącego planowanej liczby czołgów, jaką posiadać mają docelowo Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, uprzejmie informuję, że ze względu na to, że informacje te mają charakter niejawny i stanowią tajemnicę państwową, nie jest możliwe ich podanie w dokumencie jawnym, jakim jest odpowiedź na interpelację poselską.

   Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, pozostaję w przekonaniu, że uzna je Pan Marszałek za zasadne.

   Łączę wyrazy szacunku i poważania

   Minister

   Bogdan Klich

   Warszawa, dnia 15 kwietnia 2009 r.