VI kadencja

opis sprawy

Interpelacja w sprawie nadzoru sprawowanego przez kuratoria oświaty nad zgodnością funkcjonowania szkoły z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby godzin zajęć obowiązkowych i zajęć dodatkowych

Interpelacja nr 14973

do ministra edukacji narodowej

w sprawie nadzoru sprawowanego przez kuratoria oświaty nad zgodnością funkcjonowania szkoły z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby godzin zajęć obowiązkowych i zajęć dodatkowych

   W dniu 12 listopada 2009 r. ustaliła Pani Minister kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2009/2010.

   W dokumencie tym znajdują się kierunki realizacji zadań nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli, które wykonywane są przez kuratoria oświaty jako kontrole planowe w poszczególnych typach szkół i placówek. Jednocześnie poza kontrolami planowymi pozostaje, w kompetencji nadzoru pedagogicznego, bardzo szeroki zakres zadań, który może być realizowany poprzez kontrole doraźne. Określona w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym definicja kontroli wskazuje, że jest to jedyna forma nadzoru, dzięki której można dokonać oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek. Tym samym należy się domyślać, że podlegające nadzorowi obszary, nieujęte przez ministerstwo w kontrolach planowych, są realizowane przez kuratoria poprzez kontrole doraźne.

   Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania zobowiązuje dyrektorów szkół oraz organy prowadzące do ustalenia w cyklu nauczania odpowiedniej liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów.

   Szanowna Pani Minister! Do czasu zmian w ustawie o systemie oświaty nadzór nad zgodnością funkcjonowania szkoły z ramowymi planami nauczania kuratoria realizowały poprzez opiniowanie projektów arkuszy organizacji szkół/placówek, ich aneksów oraz poprzez kontrole wykonywane na początku każdego roku szkolnego. Z uwagi na fakt, że projekty arkuszy organizacji szkół/placówek nie podlegają opiniowaniu, zaś tematyka zgodności funkcjonowania szkoły z ramowymi planami nauczania nie jest objęta kontrolami planowymi zwracamy się do Pani Minister z następującymi pytaniami:

   1. Czy kuratoria oświaty, w ramach kontroli doraźnych, prowadzą kontrole, które swoim zakresem obejmują zgodność funkcjonowania szkoły z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby godzin zajęć obowiązkowych i zajęć dodatkowych?

   2. Ile w poszczególnych kuratoriach oświaty takich kontroli przeprowadzono oraz jaki był procent szkół i placówek, które funkcjonują zgodnie z ramowymi planami nauczania w wyżej opisanym obszarze?

   Z poważaniem

   Posłowie Wojciech Żukowski

   i Małgorzata Sadurska

   Warszawa, dnia 3 marca 2010 r.