VI kadencja

opis sprawy

Interpelacja w sprawie wydania rozporządzenia zatwierdzającego wzory tablic drogowych D-52 i D-53 koniecznych do oznakowania strefy ruchu w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym

Interpelacja nr 21924

do ministra infrastruktury

w sprawie wydania rozporządzenia zatwierdzającego wzory tablic drogowych D-52 i D-53 koniecznych do oznakowania strefy ruchu w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym

   Panie Ministrze! Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym: Dz. U. 1997 Nr 98, poz. 602), dokonana ustawą z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2010 Nr 152, poz. 1018) wprowadziła w art. 2 ust. 16a pojęcie tzw. strefy ruchu - rozumianej jako obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.

   Jednocześnie art. 14 wspomnianej wyżej ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw narzuca na zarządców dróg tworzących strefę ruchu obowiązek oznakowania strefy w ściśle określony sposób w terminie 24 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji. Dla porządku przypomnimy, że Dziennik Ustaw, w którym ukazała się nowelizacja, został opublikowany 20.08.2010 r., zatem nowelizacja obowiązuje od 4.09.2010 r. i od tej daty biegnie 24-miesięczny okres przejściowy, w którym zarządcy muszą oznakować strefę ruchu. Ci jednak wciąż czekają na stosowane rozporządzenie ministra właściwego ds. transportu, wydane w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem obrony narodowej na podstawie przepisów art. 7 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

   Tymczasem już 22.11.2010 r. do uzgodnień międzyresortowych trafił projekt rozporządzenia ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji zmieniający rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych, przygotowany przez Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury. Wprowadza on do katalogu obowiązujących znaków drogowych znak D-52 ˝strefa ruchu˝ oznaczający wjazd do strefy ruchu oraz znak D-53, ˝koniec strefy ruchu˝ symbolizujący wyjazd z tej strefy.

   W związku z powyższym proszę o odpowiedź:

   1. Na jakim etapie są prace nad wspomnianym rozporządzeniem?

   2. Kiedy rozporządzenie wejdzie w życie, umożliwiając wprowadzenie do kodeksu drogowego nowych znaków oznaczających strefę ruchu?

   Z poważaniem

   Poseł Krzysztof Gadowski

   oraz grupa posłów

   Warszawa, dnia 24 marca 2011 r.