VI kadencja

opis sprawy

Odpowiedź na interpelację w sprawie realizacji programu budowy korwety typu 621 Gawron

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 12529

w sprawie realizacji programu budowy korwety typu 621 Gawron

   Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pana posła Ludwika Dorna w sprawie realizacji programu budowy korwety typu 621 Gawron (SPS-023-12529/09), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

   Modernizacja i rozwój Marynarki Wojennej zostały ujęte, jako obszar priorytetowy, w ˝Programie rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2012˝ wraz z aneksami oraz w projekcie ˝Programu rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2009-2018˝. Szczegółowe przedsięwzięcia w powyższym zakresie zostały określone w jednym z czternastu programów operacyjnych. W tym przypadku jest to program ˝Modernizacja Marynarki Wojennej˝, który przewiduje kontynuację realizacji programu budowy korwety wielozadaniowej typu Gawron. Termin pozyskania pierwszego okrętu został określony na 2015 r. Jego przesunięcie w stosunku do pierwotnych planów, określonych w ˝Programie rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2012˝, wynika z wpływu światowego kryzysu gospodarczego na finanse państwa i związane z tym ograniczenia budżetowe.

   W wyniku przeprowadzonych analiz finansowych całkowity koszt budowy prototypu korwety Gawron, wraz z niezbędnym wyposażeniem, określono na poziomie 1,46 mld zł. Kwota ta nie obejmuje kosztów pozyskania amunicji (rakiet i torped). Koszt jednostki ognia tego typu okrętu wynosi około 250 mln zł.

   Odnosząc się do kwestii pozyskania kolejnych jednostek tego typu, uprzejmie informuję, że w pracach nad przygotowaniem ˝Programu operacyjnego modernizacji Marynarki Wojennej w latach 2009-2018˝ nie przewidziano rozpoczęcia procedury pozyskania kolejnego okrętu typu 621.

   Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, pozostaję w przekonaniu, że uzna je Pan Marszałek za wystarczające.

   Łączę wyrazy szacunku i poważania

   Sekretarz stanu

   Czesław Piątas

   Warszawa, dnia 7 grudnia 2009 r.