VI kadencja

opis sprawy

Odpowiedź na interpelację w sprawie trybu, zakresu odpowiedzi na zapytanie poselskie w sprawie zasadności odrzucenia wniosku prezydenta miasta Elbląga o dofinansowanie projektu ˝Wzrost potencjału turystycznego poprzez modernizację i rozbudowę wielofunkcyjnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Elblągu˝

Odpowiedź ministra rozwoju regionalnego

na interpelację nr 9868

w sprawie trybu, zakresu odpowiedzi na zapytanie poselskie w sprawie zasadności odrzucenia wniosku prezydenta miasta Elbląga o dofinansowanie projektu ˝Wzrost potencjału turystycznego poprzez modernizację i rozbudowę wielofunkcyjnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Elblągu˝

   Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pana posła Witolda Gintowt-Dziewałtowskiego dotyczącą odrzucenia wniosku o dofinansowanie nr WND-RPWM.02.01.03-28-017/08 pn. ˝Wzrost potencjału turystycznego poprzez modernizację i rozbudowę wielofunkcyjnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Elblągu˝, złożonego przez miasto Elbląg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 (RPO WiM) uprzejmie informuję, co następuje.

   W piśmie z dnia 20 kwietnia br. (znak: DKR-IX-073-9-ST/09) minister rozwoju regionalnego przedstawił na podstawie informacji uzyskanych z Instytucji Zarządzającej RPO WiM (IZ RPO WiM) wyczerpującą odpowiedź na zapytanie pana posła Witolda Gintowt-Dziewałtowskiego z dnia 26 marca br. dotyczące oceny ww. wniosku o dofinansowanie i poinformował, iż:

   1) decyzję o odrzuceniu ww. wniosku o dofinansowanie podjęła w imieniu IZ RPO WiM, z upoważnienia marszałka woj. warmińsko-mazurskiego, pani Katarzyna Pawlak, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego (informacja zgodna z podpisem i pieczęcią na piśmie będącym w posiadaniu pana posła Gintowt-Dziewałtowskiego),

   2) oceny projektu dokonali pracownicy Biura Projektów IZ RPO WiM (dane personalne znajdują się w aktach sprawy przechowywanych przez IZ RPO WiM),

   3) wnioskodawca (miasto Elbląg) otrzymał na etapie oceny formalnej możliwość dwukrotnej poprawy dokumentacji, jednakże wnioskodawca nie odniósł się do wskazanych przez IZ RPO WiM uchybień w zakresie kryterium ˝Kompletność załączników˝.

   Udzielając w dniu 20 kwietnia br. odpowiedzi na wystąpienie pana posła Gintowt-Dziewałtowskiego, minister rozwoju regionalnego oparł się na informacji uzyskanej od IZ RPO WiM, co wynika z faktu, że za ocenę i wybór projektów w ramach RPO odpowiadają zarządy województw. Ponadto po dokonaniu analizy sprawy w piśmie z dnia 20 kwietnia br. minister rozwoju regionalnego wyraźnie stwierdził, że ocena ww. wniosku o dofinansowanie została przeprowadzona przez IZ RPO WiM zgodnie z obowiązującymi procedurami konkursowymi. Rozstrzygnięcia IZ RPO WiM nie kwestionował również wnioskodawca, ponieważ nie skorzystał z przysługującego mu prawa do wszczęcia procedury odwoławczej.

   Z poważaniem

   Minister

   Elżbieta Bieńkowska

   Warszawa, dnia 22 czerwca 2009 r.