VI kadencja

opis sprawy

Odpowiedź na interpelację w sprawie interpretacji zapisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 2355

w sprawie interpretacji zapisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

   Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pana posła Janusza Chwieruta (SPS-023-2355/08) w sprawie interpretacji przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym w szczególności możliwości zmiany zarządcy nieruchomości, uprzejmie informuję, co następuje.

   Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1116, z późn. zm.) zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez spółdzielnię jak zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

   Jednocześnie należy wyjaśnić, że od powyższej zasady istnieją dwa wyjątki. Pierwszy z nich dotyczy sytuacji, gdy w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali, po wyodrębnieniu własności ostatniego lokalu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali niezależnie od pozostawania przez właścicieli członkami spółdzielni (art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1116, z późn. zm.).

   Z powyższego przepisu wynika, że w przypadku sprzedaży wszystkich lokali w budynku, z mocy ustawy, do zarządzania daną nieruchomością przestają mieć zastosowanie postanowienia ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - powstaje wspólnota mieszkaniowa. Spółdzielnia pozostaje jedynie zarządcą budynku do czasu podjęcia przez właścicieli lokali ewentualnej uchwały o zmianie zarządcy.

   Wyjaśniam także, iż wspólnotę mieszkaniową można utworzyć w takiej nieruchomości, gdzie nie wszystkie lokale zostały wykupione (jest to drugi wyjątek od ogólnej zasady). Zgodnie z art. 241 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, może podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

   Wobec powyższego w sytuacjach określonych w art. 26 ust. 1 i art. 241 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zarządcą nieruchomości, oprócz spółdzielni mieszkaniowej, może być inna osoba prawna lub osoba fizyczna.

   Przechodząc do kwestii poprawności zapisu dokonanego w akcie notarialnym, na który Pan Poseł się powołuje, uprzejmie wyjaśniam, iż minister infrastruktury nie jest upoważniony do stwierdzania legalności postanowień zawartych w aktach notarialnych. Wyrażam natomiast opinię, że zapis ten nie jest niezgodny z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych oraz że brak takiego zapisu nie miałby wpływu na powstały stan prawny.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Piotr Styczeń

   Warszawa, dnia 24 kwietnia 2008 r.