VI kadencja

opis sprawy

Odpowiedź na zapytanie w sprawie procesu prywatyzacji Kopalni Surowców Skalnych SA z siedzibą w Złotoryi

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa - z upoważnienia ministra -

na zapytanie nr 8378

w sprawie procesu prywatyzacji Kopalni Surowców Skalnych SA z siedzibą w Złotoryi

   W odpowiedzi na zapytanie pani poseł Elżbiety Witek z dnia 14 grudnia 2010 r. (SPS-024-8378/10) w sprawie prywatyzacji spółki Kopalnie Surowców Skalnych SA z siedzibą w Złotoryi przedstawiam następujące informacje.

   Prywatyzacja KSS SA prowadzona była w trybie określonym w art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, ze zm.), tj. w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. Publikacja zaproszenia do negocjacji w sprawie nabycia akcji miała miejsce w dniu 1 marca 2010 r., termin składania pisemnych odpowiedzi na publicznie ogłoszone zaproszenie do negocjacji upłynął w dniu 12 kwietnia 2010 r. W wyznaczonym terminie oferty zostały złożone przez 15 podmiotów. Do dalszego etapu prywatyzacji, tj. przeprowadzenia ograniczonego badania spółki, dopuszczonych zostało 11 potencjalnych inwestorów. Badanie spółki prowadzone było w dniach od 27 kwietnia do 27 maja 2010 r. Termin składania wiążących propozycji warunków umowy ustalony został na dzień 14 czerwca 2010 r. W powyższym terminie oferty wiążące złożyło 6 podmiotów:

   1) Basalt Minerals GmbH, Linz,

   2) Dolnośląskie Surowce Skalne SA, Warszawa,

   3) KGHM Ecoren SA, Lubin,

   4) Polskie Kopalnie Surowców Skalnych Bazalt Złotoryja SA, Złotoryja,

   5) Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Włodzimierz SA, Katowice, oraz Górnicze Zakłady Dolomitowe SA, Siewierz,

   6) Zakłady Przemysłu Wapienniczego Trzuskawica SA, Sitkówka.

   Do dalszego etapu procesu prywatyzacji dopuszczone zostały wszystkie ww. podmioty, przy czym wyłączność negocjacyjna została udzielona potencjalnemu inwestorowi, tj. spółce Dolnośląskie Surowce Skalne SA z siedzibą w Warszawie, na okres 4 tygodni od dnia otrzymania przez inwestora powiadomienia o udzieleniu wyłączności. Termin ten upłynął w dniu 22 lipca 2010 r. Z uwagi na wniosek inwestora o przeprowadzenie uzupełniającego badania KSS SA oraz ze względu na konieczność dostosowania warunków umowy sprzedaży akcji do uzgodnień poczynionych w trakcie spotkań negocjacyjnych, wyłączność negocjacyjna przyznana DSS SA przedłużana była do dnia 18 sierpnia 2010 r., w którym to dniu doszło do technicznego parafowania projektu umowy. Następnie od dnia 23 sierpnia 2010 r. stworzona została możliwość rozpoczęcia negocjacji pomiędzy przedstawicielami pracowników KSS SA a inwestorem dotyczących pakietu socjalnego, który miał stanowić integralną część umowy. Dalsze przedłużenia okresu wyłączności negocjacyjnej, w związku z nieosiągnięciem przez strony porozumienia, miały na celu stworzenie możliwości wypracowania kompromisu i ustalenie wspólnego stanowiska przez przedstawicieli pracowników KSS SA i inwestora, w zakresie treści pakietu socjalnego. Celowi temu również służyło zorganizowanie dniu 29 września 2010 r. w Ministerstwie Skarbu Państwa spotkania przedstawicieli związku zawodowego działającego przy KSS SA i przedstawicieli DSS SA. W związku z tym, iż podczas spotkania nastąpiło określenie obszarów dotyczących zapisów pakietu socjalnego, w których strony skłonne byłyby do ustępstw, oraz wyrażona została chęć ponownego rozpoczęcia rozmów dotyczących dotychczas nieuzgodnionych zapisów pakietu socjalnego, wyznaczony został dodatkowy terminu w celu wynegocjowania ostatecznej treści porozumienia. Jednakże do porozumienia nie doszło i w dniu 4 października 2010 r. nastąpiło podpisanie protokołu rozbieżności. W dniu 3 listopada 2010 r. podpisana została umowa sprzedaży pakietu 85% akcji spółki Kopalnie Surowców Skalnych SA na rzecz spółki Surowce Skalne Zachód sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która jest spółką celową utworzoną przez Dolnośląskie Surowce Skalne SA. Umowa ma charakter warunkowy. Przeniesienie własności akcji nastąpi po uzyskaniu przez kupującego ostatecznej decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji.

   Jedyną przesłanką, która zadecydowała o przyznaniu wyłączności negocjacyjnej DSS SA, była treść złożonej oferty, w tym wysokość ceny zaoferowanej za pakiet akcji Skarbu Państwa.

   Odnosząc się do sytuacji ekonomiczno-finansowej inwestora, informuję iż DSS SA jest spółką, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zgodnie z przepisami prawa DSS SA publikuje raporty okresowe dotyczące swojej działalności, w tym sytuacji finansowej, a jej sprawozdania finansowe badane są przez niezależnego biegłego rewidenta, zatem to one powinny być podstawą do oceny wiarygodności finansowej inwestora. Przed wydaniem inwestorowi odcinków zbiorowych akcji będzie on zobowiązany do wpłacenia całości wartości transakcji na rachunek bankowy Ministerstwa Skarbu Państwa.

   Mam nadzieję, że przedstawione powyżej wyjaśnienia oraz informacje zostaną przez Pana Marszałka uznane za satysfakcjonujące.

   Sekretarz stanu

   Jan Bury

   Warszawa, dnia 19 stycznia 2011 r.