VI kadencja

opis sprawy

Odpowiedź na interpelację w sprawie podwyższenia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego

Odpowiedź ministra pracy i polityki społecznej

na interpelację nr 3128

w sprawie podwyższenia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego

   Odpowiadając na interpelację pani posłanki Anny Sobeckiej w sprawie podwyższenia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego, przekazaną pismem z dnia 14 maja 2008 r., znak: SPS-023-3128/08, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

   Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny nie są tożsamymi świadczeniami. Inne są kryteria przyznawania, inne organy orzecznicze i inny krąg uprawnionych, wreszcie inne podstawy prawne i odpowiednio inne mechanizmy waloryzacji wysokości świadczenia.

   Zasiłek pielęgnacyjny jest jednym z rodzajów świadczeń rodzinnych finansowanych z budżetu państwa, przyznawany w związku z niepełnosprawnością. Dodatek pielęgnacyjny jest dodatkiem do emerytury lub renty osób ubezpieczonych, uprawnionych do tych świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przyznawany w związku z całkowitą niezdolnością do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Zgodnie z art. 16 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

   W przypadku dodatku pielęgnacyjnego organem orzeczniczym jest lekarz orzecznik ZUS. Natomiast w przypadku zasiłku pielęgnacyjnego organem orzeczniczym jest powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Lekarz orzecznik ZUS orzeka w celach rentowych. Natomiast powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności orzeka w celach pozarentowych. Obie te instytucje orzecznicze, orzekając w innych celach, biorą pod uwagę inne kryteria. Lekarz orzecznik ustala zdolność do pracy osoby, natomiast zespół do spraw niepełnosprawności ustala sprawność organizmu oraz możliwość funkcjonowania w życiu społecznym.

   Zmiany wysokości dodatku pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego są dokonywane odpowiednio do mechanizmów, jakie regulują tę kwestię w przepisach ustaw odnoszących się do każdego z tych dwóch różnych świadczeń. Dodatek pielęgnacyjny jest waloryzowany na zasadach i w terminach dotyczących emerytur i rent z FUS. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego jest zmieniana na zasadach i w terminach dotyczących pozaubezpieczeniowych świadczeń rodzinnych. Stąd uzasadnione są różnice w wysokości tych świadczeń.

   Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, zgodnie z art. 18 ustawy, może ulec zmianie w ramach przeprowadzanej co 3 lata weryfikacji kwot kryteriów dochodowych, uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokości świadczeń rodzinnych, w tym wysokości zasiłku pielęgnacyjnego. Data najbliższej weryfikacji ustalona jest w ustawie na dzień 1 września 2009 r. Natomiast waloryzacja z dniem 1 marca 2008 r. dotyczyła tylko dodatku pielęgnacyjnego, a nie zasiłku pielęgnacyjnego.

   Minister

   Jolanta Fedak

   Warszawa, dnia 26 maja 2008 r.