VI kadencja

opis sprawy

Odpowiedź na interpelację w sprawie zasad rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 702

w sprawie zasad rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym

   Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację Pana Posła Stanisława Rydzonia (nr SPS-023-702/08) w sprawie zasad rozliczania dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji i wyjaśnień.

   Zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Dotacje te mają charakter ˝dotacji podmiotowych˝, gdyż służą dofinansowaniu działalności bieżącej ustawowo wskazanego podmiotu.

   Sprawą istotną we współdziałaniu jednostek samorządu terytorialnego z siecią niepublicznych szkół i placówek oświatowych korzystających z dotacji podmiotowych jest tryb prawidłowego rozliczania dotacji. Ustawa o systemie oświaty pozostawiła do kompetencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego określenie trybu udzielania i rozliczania takich dotacji (art. 90 ust. 4), uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji oraz w rozliczeniu jej wykorzystania. Umożliwia to uwzględnienie uwarunkowań lokalnych i specyfiki zarówno szkół, jak i placówek uprawnionych do otrzymania dotacji działających na terenie konkretnej jednostki samorządu terytorialnego, która ma obowiązek jej udzielenia. W opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej intencją ustawodawcy przy nowelizacji ww. przepisu było stworzenie podstawy prawnej dla organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego do określenia zakresu danych, które powinny być zawarte w rozliczeniu wykorzystania dotacji w taki sposób, aby było możliwe dokonanie oceny, czy dotacja została wykorzystana na realizację zadań statutowych jednostki dotowanej. Obowiązek przedstawienia rozliczenia wykorzystania dotacji nie oznacza - zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej - jednocześnie konieczności jej wykorzystania w roku, w którym została udzielona. Warto w tym miejscu wskazać, że w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) w art. 21 ust. 1, zawierającym zwolnienia przedmiotowe z podatku, w pkt 36 wskazano, że wolna od podatku jest ta część przychodów z tytułu prowadzenia szkoły, która została wydatkowana na cele szkoły w roku podatkowym lub w roku po nim następującym. Podobne zwolnienia znajdują się także w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

   Jednocześnie uprzejmie informuję Pana Marszałka, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie podziela stanowiska Pana Posła Stanisława Rydzonia, że przedszkola niepubliczne utrzymują się wyłącznie z otrzymywanej dotacji, bowiem rodzice wychowanków przedszkola - poza opłatą za wyżywienie - wnoszą opłatę stanowiącą tzw. czesne. Przytoczony wyżej przepis art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty określa jedynie minimalną wysokość należnej dotacji na każdego wychowanka przedszkola, nic nie stoi więc na przeszkodzie zwiększenia tej dotacji przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązaną do dotowania.

   Ponadto uprzejmie informuję Pana Marszałka, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie posiada kompetencji do opiniowania i zajmowania stanowiska w zakresie decyzji podejmowanych przez j.s.t., w tym również dotyczących udzielania dotacji przedmiotowych dla szkół i placówek niepublicznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jednostki samorządu terytorialnego działają samodzielnie i na podstawie własnego budżetu. Oznacza to, że zarówno tryb udzielania dotacji, ustalanie jej wysokości, jak i rozliczanie wykorzystania udzielonych dotacji (w tym dokumenty niezbędne do udzielenia dotacji, jak i rozliczenia jej wykorzystania - ilość, forma i treść) j.s.t. winna sama określić. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie sprawuje nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego. Z ramienia państwa kontrolę nad działalnością j.s.t z punktu widzenia legalności sprawują wojewodowie, a w zakresie gospodarki finansowej - regionalne izby obrachunkowe.

   Z poważaniem

   Sekretarz stanu

   Krystyna Szumilas

   Warszawa, dnia 8 lutego 2008 r.