VI kadencja

opis sprawy

Odpowiedź na interpelację w sprawie nowelizacji ustawy o lasach

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 17979

w sprawie nowelizacji ustawy o lasach

   Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację posła Józefa Piotra Klima przekazaną przy piśmie z dnia 22 września 2010 r., znak: SPS-023-17979/10, w sprawie nowelizacji ustawy o lasach, uprzejmie informuję.

   Ad 1. Lokalizacja inwestycji na terenach leśnych, w tym inwestycji drogowych i innych inwestycji publicznych, podlega generalnie regulacjom wynikającym z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Ustawa ta przewiduje określone procedury przy przeznaczaniu gruntów leśnych pod inwestycje oraz stosowne opłaty i odszkodowania za wycięcie drzewostanu. Ustawa ma na celu ochronę lasów i ograniczanie lokalizacji przedsięwzięć na terenach leśnych.

   W odniesieniu do inwestycji dot. dróg publicznych obowiązuje ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W art. 21 zapisano, iż do gruntów rolnych i leśnych objętych decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dodatkowo ustawa przewiduje przekazanie w trwały zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad lub samorządowych jednostek organizacyjnych nieruchomości Skarbu Państwa objętych zezwoleniami na realizację inwestycji drogowej, w tym również lasów w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Wydaje się, że uregulowania te w znacznej mierze stwarzają preferencje dla budowy ważnych inwestycji drogowych. Kolejne inicjatywy zmierzające do zwalniania lub zawieszania opłat za wyłączanie gruntów z produkcji leśnej spowodować mogą presję lokalizacji inwestycji na tereny leśne, co byłoby sprzeczne z ideą ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

   Ad 2. W trakcie prowadzonych aktualnie prac nad założeniami do nowelizacji ustawy o lasach przewiduje się stworzenie mechanizmu umożliwiającego przekazywanie nieruchomości oraz gruntów nieleśnych Skarbu Państwa nieprzydatnych dla gospodarki leśnej znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych staroście gospodarującemu zasobem nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami. Stworzyłoby to bardziej dogodne warunki do racjonalnego zagospodarowania takich nieruchomości. Natomiast lasy, grunty i inne nieruchomości Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych mogą być przedmiotem zamiany na inne nieruchomości, o ile jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej. Reguluje to art.38e ustawy o lasach.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Janusz Zaleski

   Warszawa, dnia 12 października 2010 r.