VI kadencja

opis sprawy

Odpowiedź na interpelację w sprawie ścieżki zawodowej policjantów przewodników psów służbowych

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 12494

w sprawie ścieżki zawodowej policjantów przewodników psów służbowych

   Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 12 listopada 2009 r. (sygn. SPS-023-12494/09), przekazującego interpelację posła na Sejm RP pani Moniki Wielichowskiej w sprawie ścieżki zawodowej policjantów przewodników psów służbowych, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

   Na wstępie wskazać należy, iż w dniu 25 lutego 2009 r. weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 17 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 30, poz. 201), które m.in. wprowadziło nową tabelę zaszeregowania stanowisk służbowych policjantów do poszczególnych grup oraz odpowiadających im policyjnych stopni etatowych (załącznik nr 2). W tabeli tej zmieniono zaszeregowanie i policyjne stopnie etatowe niektórych z dotychczas istniejących stanowisk służbowych, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2009 r., oraz wprowadzono - z dniem wejścia w życie rozporządzenia - nowe stanowiska służbowe, a w szczególności: technika kryminalistyki, przewodnika psa służbowego oraz kontrolera ruchu drogowego, które wcześniej nie występowały w strukturach organizacyjnych jednostek Policji.

   Należy podkreślić, iż o ile zmiany w zakresie zaszeregowania i stopni etatowych istniejących już wcześniej stanowisk służbowych miały charakter obligatoryjny i obejmowały wszystkich zajmujących je policjantów z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2009 r., to zmiany w zakresie wprowadzenia nowych stanowisk miały charakter fakultatywny, uzależniony od oceny uprawnionych przełożonych, a przepisy rozporządzenia nie przyznały im mocy wstecznej.

   Stanowisko technika kryminalistyki miało docelowo zastąpić w komórkach techniki kryminalistycznej stanowisko asystenta, zaszeregowane do tej samej 5. grupy i z przypisanym tym samym policyjnym stopniem etatowym aspiranta sztabowego. Wprowadzanie do struktur organizacyjnych jednostek Policji stanowisk technika kryminalistyki nie wywoływało kontrowersji, ponieważ nie wiązało się z podwyższaniem uposażeń i stopni mianowanych na te stanowiska policjantów.

   Odmienna sytuacja zachodziła w przypadku tworzenia stanowisk służbowych: przewodnika psa służbowego i kontrolera ruchu drogowego, zaszeregowanych do 4. grupy i z przypisanym policyjnym stopniem etatowym aspiranta sztabowego. Wprowadzając te stanowiska, przewidywano, iż będą na nie mianowani policjanci zajmujący dotychczas stanowiska referenta (3. grupa zaszeregowania i stopień etatowy sierżanta sztabowego) oraz policjanta (2. grupa zaszeregowania i stopień etatowy starszego sierżanta).

   Zgodnie z § 9 i 10 zarządzenia nr 1041 komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 18, poz. 135, z późn. zm.) to komendanci wojewódzcy (stołeczny) Policji oraz komendanci powiatowi (miejscy, rejonowi) Policji uprawnieni są do podejmowania decyzji w sprawach: tworzenia, likwidacji lub przekształcania komórek organizacyjnych w podległych komendach. Stosownie do § 3 ww. zarządzenia przy tworzeniu i przekształcaniu struktury organizacyjnej należy:

   - kierować się wymogami sprawności działania w realizacji ustawowych zadań Policji, możliwościami wykonywania nadzoru nad realizacją zadań,

   - uwzględniać specjalizację zadań oraz sprawność i ciągłość ich realizacji, jak również możliwości finansowe jednostki Policji.

   Podkreślić przy tym należy, iż każda taka decyzja winna być poprzedzona analizą uwzględniającą w szczególności cel, zakres i spodziewane efekty przyjętych rozwiązań, jak również to, że tworzone struktury organizacyjne i ranga występujących w nich stanowisk służbowych winny zapewnić możliwość rozwoju zawodowego policjantów. Tym samym komendanci wojewódzcy (stołeczny) Policji oraz komendanci powiatowi (miejscy, rejonowi) Policji mogą tworzyć określone stanowiska służbowe w podległych jednostkach organizacyjnych Policji, jeżeli dostrzegają taką potrzebę, mają na ten cel zabezpieczone środki finansowe oraz pozwala na to struktura etatowa garnizonu, uwzględniająca proporcje między liczbą stanowisk policyjnych w poszczególnych korpusach a ogólną liczbą stanowisk policyjnych w skali województwa, o których mowa w § 13 ust. 1 ww. zarządzenia.

   Pierwszym garnizonem Policji, w którym - z dniem 1 maja 2009 r. - utworzono nowe stanowiska służbowe, był garnizon pomorski.

   Wobec przedłużającego się procesu wprowadzania nowych stanowisk służbowych w pozostałych garnizonach Policji, szanując suwerenność kierowników jednostek organizacyjnych Policji w zakresie dokonywania zmian etatowych, uwzględniając jednocześnie oczekiwania wielu policjantów, komendant Główny Policji w piśmie z dnia 12 maja 2009 r. przypomniał komendantom wojewódzkim (stołecznemu) Policji o potrzebie rozważenia możliwości utworzenia nowych stanowisk służbowych w strukturach organizacyjnych podległych jednostek Policji, przedstawił również formalnoprawne uwarunkowania ich wprowadzenia oraz zobowiązał komendantów do przekazania informacji o podjętych w tym zakresie działaniach.

   W wyniku przeprowadzonej analizy stanowisk nadesłanych przez komendantów wojewódzkich (stołecznego) Policji w Komendzie Głównej Policji podjęto decyzję o podziale środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Policji na 2009 r. na utworzenie nowych stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Policji.

   Propozycja proporcjonalnego podziału ww. środków, zatwierdzona przez komendanta głównego Policji w dniu 3 lipca 2009 r., przekazana została komendantom wojewódzkim (stołecznemu) Policji, którzy zgłosili do niej szereg uwag i wniosków. Po rozpatrzeniu nadesłanych uwag i wniosków w dniu 15 lipca 2009 r. komendant główny Policji zatwierdził ostateczny podział środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Policji na 2009 r. na ww. cel, uwzględniając w miarę możliwości potrzeby zgłoszone w tym zakresie przez komendantów wojewódzkich (stołecznego) Policji. Jednocześnie komendant główny Policji wyraził zgodę na zwiększenie na czas określony proporcji między liczbą stanowisk policyjnych w poszczególnych korpusach a ogólną liczbą stanowisk policyjnych w skali województwa - w okresie od dnia 1 sierpnia 2009 r. do dnia 1 sierpnia 2011 r. Pismami z dnia 22 lipca 2009 r. komendanci wojewódzcy (stołeczny) Policji zostali indywidualnie poinformowani o ww. decyzjach komendanta głównego Policji.

   Komendanci wojewódzcy (stołeczny) Policji oraz komendanci powiatowi (miejscy, rejonowi) Policji z dniem 1 sierpnia 2009 r. utworzyli w podległych jednostkach organizacyjnych Policji stanowiska służbowe: przewodnika psa służbowego i kontrolera ruchu drogowego, na które następnie mianowali policjantów osiągających najlepsze wyniki w służbie i spełniających wymogi w zakresie kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby.

   Należy podkreślić, iż zgodnie z § 24 ust. 3, 6 i 8 ww. zarządzenia rozkazy określające zmiany organizacyjne, etatowe lub organizacyjno-etatowe wydaje się co najmniej 30 dni przed wejściem w życie tych zmian, przy czym w szczególnie uzasadnionym przypadku dopuszcza się wydanie rozkazu bez zachowania tego terminu. Przedmiotowe zmiany zostały potraktowane przez uprawnionych przełożonych jako szczególnie uzasadniony przypadek.

   W odniesieniu do kwestii mianowania policjantów przewodników psów służbowych na wyższe stanowiska służbowe uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.) do mianowania policjanta na stanowiska służbowe, przenoszenia oraz zwalniania z tych stanowisk właściwi są przełożeni: komendant główny Policji, komendanci wojewódzcy (stołeczny) Policji, komendanci powiatowi (miejscy, rejonowi) Policji oraz komendanci szkół policyjnych. Od decyzji przełożonych właściwych w sprawach mianowania policjantowi służy odwołanie do wyższego przełożonego.

   Podkreślenia wymaga fakt, iż w świetle przepisów zarządzenia nr 296 komendanta głównego Policji z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia (Dz. Urz. KGP Nr 7, poz. 46, z późn. zm.) nie ma formalnych przeciwwskazań do przydzielenia psa służbowego policjantowi mianowanemu na inne stanowisko służbowe niż stanowisko przewodnika psa służbowego.

   Biorąc zatem powyższe pod uwagę, policjant pełniący funkcję przewodnika psa służbowego może zajmować zarówno stanowisko niżej, jak i wyżej zaszeregowane. Natomiast przyjęcie poglądu, że wszyscy policjanci pełniący funkcję przewodników psów służbowych winni być obligatoryjnie mianowani na stanowisko służbowe przewodnika psa służbowego, zakłócałoby ścieżkę awansu zawodowego tych policjantów, jak również prowadziłoby do istotnego ograniczenia prawa komendantów Policji do kształtowania struktury organizacyjno-etatowej podległych jednostek organizacyjnych Policji.

   Reasumując powyższe, stwierdzić należy, iż w problematyce poruszonej w przedmiotowej interpelacji nie należy dopatrywać się nieprawidłowości, które uzasadniałyby interwencję organów nadzoru.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Adam Rapacki

   Warszawa, dnia 30 listopada 2009 r.