VI kadencja

opis sprawy

Odpowiedź na zapytanie w sprawie zasad reaktywowania na podstawie akcji kolekcjonersko-historycznych przedwojennej spółki Zakłady Graficzne Kurier Warszawski SA w Warszawie

Odpowiedź ministra gospodarki - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów -

na zapytanie nr 7229

w sprawie zasad reaktywowania na podstawie akcji kolekcjonersko-historycznych przedwojennej spółki Zakłady Graficzne Kurier Warszawski SA w Warszawie

   Odpowiadając na zapytanie panów posłów Zbigniewa Kozaka, Maksa Kraczkowskiego, Tomasza Latosa i Wojciecha Kosakowskiego, przekazane przy piśmie wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pani Ewy Kierzkowskiej z dnia 21 czerwca 2010 r. (znak: SPS-024-7229/10), w sprawie zasad reaktywowania na podstawie akcji kolekcjonersko-historycznych przedwojennej spółki Zakłady Graficzne Kurier Warszawski SA w Warszawie, działając z upoważnienia prezesa Rady Ministrów, wyjaśniam, co następuje.

   W sprawie Zakładów Graficznych Kurier Warszawski SA w Warszawie, ul. Smolna 12, na wniosek osoby fizycznej zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji nacjonalizujących ww. przedwojenne przedsiębiorstwo. W zgromadzonej w sprawie dokumentacji występują rozbieżności odnośnie do formy prawnej znacjonalizowanego przedsiębiorstwa. Ostatecznie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 5 sierpnia 1949 r., w którym wyjaśniono, iż spółka akcyjna pod nazwą Zakłady Graficzne Kurier Warszawski nie istniała, istniała natomiast spółka jawna o innej nazwie, uznano, iż przedmiotowe przedsiębiorstwo funkcjonowało w formie prawnej spółki jawnej. Tym samym w chwili obecnej przedmiotowe postępowanie prowadzone jest do przedsiębiorstwa tej spółki jawnej. Do wyjaśnienia w niniejszej sprawie pozostała natomiast kwestia, czy spółka ta trwa nadal, czy też uległa likwidacji. Od wyniku takich ustaleń będzie zależało, czy wszczęte postępowanie w tej sprawie będzie nadal kontynuowane, czy też zostanie umorzone jako bezprzedmiotowe. Tym samym według danych dostępnych ministrowi gospodarki także i ta spółka nie została reaktywowana.

   Z informacji przekazanych przez ministra sprawiedliwości w piśmie z dnia 9 lipca 2010 r. (znak: DSP-IV-0700-20/10) wynika, że od czasu rozpoczęcia funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego do dnia dzisiejszego nie wpłynął wniosek o przerejestrowanie spółki pod firmą Zakłady Graficzne Kurier Warszawski Spółka Akcyjna w Warszawie. W zasobach archiwalnych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie brak w RHB akt o takiej firmie. Natomiast z informacji uzyskanych za pośrednictwem Internetu wiadomo, że przedwojenna siedziba Kuriera Warszawskiego znajdowała się na ul. Krakowskie Przedmieście 40 w Warszawie (na ul. Smolną 12 w przeddzień wojny przeniesiono drukowanie). Spółka o podobnej firmie: Kurier Warszawski Spółka Firmowa (adres: Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 40) figuruje w starym rejestrze pod nr RHA Ks. 7/68, Ks. 41/267, a akta tej spółki znajdują się w archiwum państwowym. Nie jest to jednak dokładnie spółka, której dotyczą pytania zawarte w zapytaniu poselskim.

   W związku z powyższymi ustaleniami nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi, jaki był profil działalności Zakładów Graficznych Kurier Warszawski Spółki Akcyjnej w Warszawie przed II wojną światową ani czy spółka ta prowadzi działalność gospodarczą.

   Powyższe informacje uprawniają wniosek, iż przedwojenna spółka Zakłady Graficzne Kurier Warszawski SA w Warszawie, ul. Smolna 12 nie została reaktywowana.

   W kontekście powyższych ustaleń należy wyjaśnić, że reaktywacja nie jest pojęciem normatywnym. Wznowienie działalności następuje z inicjatywy samej spółki (lub podmiotów trzecich) i polega w pierwszej kolejności na nabyciu akcji lub udziałów, następnie na wyborze władz spółki, a w dalszej kolejności na złożeniu przez zarząd do sądu wniosku o przerejestrowanie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Sąd rejestrowy działa na wniosek zarządu spółki (ewentualnie kuratora lub likwidatora) i dokonuje przeniesienia danych z dotychczasowego rejestru do Krajowego Rejestru Sądowego, z uwzględnieniem zmiany sytuacji faktycznej skutkującej koniecznością ujawnienia w pierwszym wpisie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego zmienionych danych.

   Przerejestrowanie spółki do Krajowego Rejestru Sądowego nie decyduje o wznowieniu działalności przez spółkę, nie jest zatem uprawnione twierdzenie, że to sądy wznawiają (˝reaktywują˝) działalność jakiejkolwiek spółki przedwojennej.

   Jednocześnie należy podkreślić, iż minister gospodarki nie prowadzi imiennego wykazu reaktywowanych spółek, a dysponuje jedynie wykazem zidentyfikowanych na dzień dzisiejszy przedwojennych spółek kapitałowych, do majątku których zostały zgłoszone roszczenia w związku z przeprowadzoną na podstawie dekretów i ustaw nacjonalizacyjnych nacjonalizacją. Sporządzony przez ministra gospodarki katalog zidentyfikowanych spółek z całą pewnością nie wypełnia katalogu spółek kapitałowych, które zostały reaktywowane w wyżej przedstawionym rozumieniu i w takim charakterze uczestniczą w prowadzonych w Ministerstwie Gospodarki postępowaniach. W szczególności nie w każdej ze spraw toczących się przed ministrem gospodarki dotyczącej wniosku o zbadanie legalności decyzji, na podstawie których znacjonalizowano majątek należący do spółki kapitałowej, wnioskodawcą jest uprawniony podmiot, to jest znacjonalizowana spółka. Nierzadko bowiem wnioski ˝nieważnościowe˝ pochodzą od osób fizycznych (spadkobierców akcjonariuszy lub udziałowców), którzy nie posiadają tytułu prawnego do bycia stroną niniejszych postępowań ˝nieważnościowych˝, co znajduje wyraz w decyzjach ministra gospodarki odmawiających tym osobom wszczęcia postępowania w sprawie.

   Mając na uwadze okoliczność, iż wymieniona w zapytaniu panów posłów spółka, zgodnie z informacjami posiadanymi tak przez ministra gospodarki, jak i ministra sprawiedliwości nie została ˝reaktywowana˝, nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na postawione przez panów posłów pytania szczegółowe.

   Jednocześnie informujemy, iż spółkami, które zostały ˝reaktywowane˝ i wystąpiły do ministra gospodarki z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji nacjonalizujących przedwojenne przedsiębiorstwa tych spółek są m.in.:

   - Fabryka Sygnałów i Urządzeń Kolejowych sp. z o.o.,

   - Emaliernia Gotartowice sp. z o.o. w likwidacji,

   - Warta Huta Szklana sp. z o.o.,

   - Elibor Spółka Akcyjna Handlowo-Przemysłowa Ł. J. Borkowski,

   - Browary Grodziskie SA,

   - Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha sp. z o.o.,

   - Wawel Huta Szkła sp. z o.o.,

   - Polska Fabryka Farb i Lakierów Edward Lutz sp. z o.o.

   Minister

   Waldemar Pawlak

   Warszawa, dnia 14 lipca 2010 r.