VI kadencja

opis sprawy

Odpowiedź na interpelację w sprawie założeń do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji terenowych organów administracji rządowej

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 16315

w sprawie założeń do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji terenowych organów administracji rządowej

   Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 17 czerwca 2010 r. (sygn. SPS-023-16315/10), przekazującego interpelację posła na Sejm RP pana Jarosława Rusieckiego z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie założeń do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji terenowych organów administracji rządowej, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

   W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji został opracowany projekt założeń do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji terenowych organów administracji rządowej. Projekt założeń przekazany został do uzgodnień międzyresortowych.

   Istotą przedmiotowego projektu założeń jest konsolidacja jednostek organizacyjnych obsługujących kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży, tzn. włączenie ich aparatów pomocniczych w struktury urzędu wojewódzkiego. W chwili obecnej ogólna zasada wyrażona w art. 53 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206), zgodnie z którą obsługę rządowych organów administracji zespolonej zapewnia urząd wojewódzki, stanowi w praktyce wyjątek. Jedynie bowiem wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego nie posiada wyodrębnionego w formie samodzielnej jednostki budżetowej aparatu pomocniczego. Wszystkie pozostałe organy administracji zespolonej posiadają własne aparaty pomocnicze w postaci odrębnych jednostek budżetowych.

   Dotychczasowe doświadczenia wyraźnie wskazują, że jest to system nieefektywny, szczególnie w kontekście zarządzania kosztami całej administracji zespolonej podległej wojewodzie.

   Liczba stanowisk obsługowych w stosunku do stanowisk merytorycznych w jednostkach administracji zespolonej wynosi ok. 24%, przy czym im mniejsza jednostka, tym większy jest udział tych stanowisk.

   Przedmiotowa sytuacja spowodowana jest m.in. występowaniem stanowisk, których utworzenie w każdej jednostce wymagane jest przez przepisy prawa (np. stanowiska związane z prowadzeniem księgowości lub ochrony informacji niejawnych). Ponadto w jednostkach występują stanowiska, których utworzenie jest niezbędne dla prawidłowej działalności jednostek, np. stanowiska związane z prowadzeniem spraw kadrowych, spraw informatycznych czy stanowiska związane z udzielaniem zamówień publicznych.

   Funkcjonujące rozwiązanie, polegające na tym, że urząd wojewódzki zapewnia pełną obsługę wojewódzkiej inspekcji nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w zakresie kadrowym, finansowym i logistycznym, powoduje, że wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego może skupić się wyłącznie na realizacji swoich zadań merytorycznych. Jest to również o tyle istotne, że mniejsze jednostki, takie jak wojewódzki inspektorat nadzoru budowlanego, Państwowa Straż Rybacka czy też wojewódzki konserwator zabytków, dysponują niewielkimi środkami na wynagrodzenia. Konieczność zabezpieczenia środków na pensje dla osób realizujących zadania obsługowe ogranicza możliwość zatrudniania specjalistów. Specyfika zadań obsługowych natomiast powoduje, że nawet najmniejsza jednostka musi zatrudnić osobę, która będzie zajmowała się sprawami kadrowymi, finansami, zarządzaniem nieruchomościami, bezpieczeństwem i higieną pracy itd. Dodatkowo szeroki zakres obowiązków takiej osoby sprawia, że zazwyczaj ma ona trudności z rzetelną i kompleksową analizą uregulowań prawnych dotyczących tak wielu dziedzin.

   Powyższe prowadzi do wniosku, że sposób zorganizowania w administracji spraw z zakresu zatrudnienia nie należy do najbardziej efektywnych. Jest to zatem kolejna sfera, w której zastosowanie nowoczesnych metod zarządzania, z wykorzystaniem dostępnych rozwiązań technicznych i rozwiązań funkcjonujących poza sektorem publicznym, może doprowadzić do ograniczania kosztów jej funkcjonowania.

   W opinii MSWiA uchwalenie ustawy przyczyni się do pełniejszej realizacji woli ustawodawcy wyrażonej w ustawie o wojewodzie i administracji rządowej w województwie w zakresie zespolenia administracji w jednym urzędzie, poprawy organizacji i jakości pracy inspekcji wojewódzkich oraz umożliwi skoncentrowanie się organów rządowej administracji zespolonej na wykonywaniu zadań merytorycznych, do których wykonywania zostały powołane.

   Należy podkreślić, że projektowana regulacja dotyczy tylko służb, inspekcji i straży szczebla wojewódzkiego, a zmiany powinny sprzyjać skuteczności i szybkości działania administracji. W chwili obecnej prowadzone są rozmowy z przedstawicielami resortów i inspekcji przewidzianych do konsolidacji. Wszystkie zgłoszone uwagi i zastrzeżenia, w tym dotyczące konsolidacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków, zostaną poddane szczegółowej analizie i dyskusji w celu wypracowania najlepszego rozwiązania.

   Z wyrazami szacunku

   Sekretarz stanu

   Tomasz Siemoniak

   Warszawa, dnia 7 lipca 2010 r.