VI kadencja

opis sprawy

Odpowiedź na interpelację w sprawie planu tworzenia regionalnych baz logistycznych oraz przyszłości 7. Rejonowej Bazy Materiałowej w Stawach

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 14192

w sprawie planu tworzenia regionalnych baz logistycznych oraz przyszłości 7. Rejonowej Bazy Materiałowej w Stawach

   Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację pana posła Jarosława Żaczka w sprawie planu tworzenia regionalnych baz logistycznych oraz przyszłości 7. Rejonowej Bazy Materiałowej w Stawach (SPS-023-14192/10), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

   W ramach prac związanych z programowaniem rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej dokonano analizy potencjału logistycznego, w wyniku której podjęto działania zmierzające do optymalizacji i reorganizacji tych struktur. Celem powyższych działań jest zapewnienie wymaganych zdolności logistycznych do zabezpieczenia funkcjonowania profesjonalnych Sił Zbrojnych oraz ograniczenie wydatków na utrzymywanie zbędnej infrastruktury. Przedsięwzięcia w tym zakresie zostały uwzględnione w obowiązujących dokumentach planistycznych, tj.: ˝Programie rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2012˝ oraz ˝Planie rozwoju systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2012˝ wraz z ich aneksami.

   Odnosząc się do pytań zawartych w interpelacji pana posła Jarosława Żaczka, uprzejmie informuję, że zostały podjęte działania organizacyjne mające na celu rozpoczęcie przeformowania aktualnie funkcjonujących ośmiu rejonowych baz materiałowych i dwóch baz materiałowo-technicznych w cztery regionalne bazy logistyczne z ich komendami dyslokowanymi w miejscowościach: Kraków, Wałcz, Warszawa i Wrocław. Tym samym nie planuje się sformowania komendy regionalnej bazy logistycznej w Stawach, a stacjonarne jednostki logistyczne rozmieszczone w województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim oraz świętokrzyskim zostaną włączone w obszar odpowiedzialności Regionalnej Bazy Logistycznej z siedzibą w Krakowie.

   Stosownie do postanowień zawartych we wskazanych wyżej dokumentach planistycznych proces reorganizacji logistyki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje także 7. Rejonową Bazę Materiałową w Stawach i zakłada, w latach 2010-2011, rozformowanie jedynie komendy wskazanej bazy w tej miejscowości oraz wyłączenie z systemu zaopatrywania (do dnia 30 czerwca 2010 r.) składu materiałowego w Kraśniku. Pozostałe składy materiałowe 7. Rejonowej Bazy Materiałowej, tj. Dęblin, Jawidz, Stawy oraz Stężyca, zostaną włączone do nowo tworzonych regionalnych baz logistycznych i w dalszym ciągu realizować będą dotychczasowe zadania na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

   Przyjęta, optymalna z punktu widzenia zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, dyslokacja siedzib poszczególnych komend regionalnych baz logistycznych jest wynikiem prowadzonych rekonesansów i analiz podejmowanych w ramach prac nad rozwojem systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W ich toku rozpatrywano lokalizację jednej z komend regionalnej bazy logistycznej w miejscowości Stawy, jednak o rezygnacji z tego wariantu zdecydowało kilka czynników. Najważniejszym było położenie operacyjne planowanej siedziby. Ponadto utworzenie komendy regionalnej bazy logistycznej w Stawach wymagałoby uzupełnienia o wykwalifikowaną kadrę i pracowników wojska, w tym specjalistów służby inżynieryjno-lotniczej. W celu dostosowania infrastruktury do potrzeb funkcjonowania komendy konieczne byłoby także wykonanie remontów i modernizacji, których koszt szacuje się na ok. 6 mln zł. Dodatkowych nakładów finansowych wymagałaby także rozbudowa sieci teleinformatycznej.

   Jednocześnie przeprowadzony w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przegląd garnizonów, mający na celu m.in. ocenę bazy szkoleniowej i koszarowej, możliwości przechowywania sprzętu i środków zaopatrzenia oraz perspektyw funkcjonowania garnizonów, został zakończony i nie spowodował zmian w zakresie planowanej dyslokacji poszczególnych regionalnych baz logistycznych.

   Ponadto uprzejmie informuję, że resort obrony narodowej wielką uwagę poświęca utrzymaniu wysoko wykwalifikowanych zasobów osobowych. Personel rozformowywanej komendy 7. Rejonowej Bazy Materiałowej w Stawach oraz składu materiałowego w Kraśniku zostanie zagospodarowany w ramach tworzonych regionalnych baz logistycznych, a także w innych jednostkach Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. W przypadku wystąpienia konieczności zwolnienia żołnierzy, zostaną oni objęci systemem pomocy rekonwersyjnej, a w stosunku do zwalnianych pracowników wojska podjęte zostaną działania osłonowe zgodnie z ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, ze zm.). Jednocześnie wszelkie przedsięwzięcia będą prowadzone zgodnie z procedurami zawartymi w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.).

   Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, pozostaję w przekonaniu, że uzna je Pan Marszałek za zasadne.

   Z poważaniem

   Sekretarz stanu

   Czesław Piątas

   Warszawa, dnia 25 lutego 2010 r.