VI kadencja

opis sprawy

Odpowiedź na interpelację w sprawie konsekwencji wynikających z braku rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 12016

w sprawie konsekwencji wynikających z braku rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek

   Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację panów posłów Wojciecha Żukowskiego i Sławomira Kłosowskiego, przesłaną przy piśmie z dnia 20 października 2009 r., znak: SPS-023-12016/09, dotyczącą braku rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek, przedstawiam następujące wyjaśnienia.

   Uprzejmie informuję, że rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek, zostało podpisane przez ministra edukacji narodowej, w porozumieniu z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego, w dniu 27 października 2009 r. Przedmiotowe rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 3 listopada 2009 r. nr 184, poz. 1436.

   Jednocześnie uprzejmie informuję, że w § 13 przedmiotowego rozporządzenia określono termin wejścia w życie rozporządzenia na 7 dni od dnia jego ogłoszenia.

   Odnosząc się do pytania 1., uprzejmie informuję, że kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela w poszczególnych typach szkół i placówek zostały określone w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400), które weszło w życie w dniu 1 września 2009 r. W związku z powyższym dyrektorem szkoły może być nauczyciel, który m.in. spełnia wymóg kwalifikacyjny określony w ww. rozporządzeniu, tj. legitymuje się wykształceniem pozwalającym na zajmowanie stanowiska nauczyciela w danej szkole lub placówce. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawiera § 1 pkt 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

   Odpowiadając na pytanie 2., uprzejmie informuję, że zgodnie z § 1 pkt 2 przedmiotowego rozporządzenia co do zasady od nauczycieli zajmujących stanowisko dyrektora wymaga się ukończonych studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą prowadzonego zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

   Odnośnie pytania 3. informuję, że nauczyciel będący kandydatem na stanowisko dyrektora powinien legitymować się co najmniej dobrą oceną pracy uzyskaną w okresie ostatnich pięciu lat przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - w okresie ostatnich pięciu lat przed powierzeniem stanowiska dyrektora. Powyższe jest zgodne z treścią § 1 pkt 4 przedmiotowego rozporządzenia.

   Odpowiadając na pytanie 4., informuję, że stosownie do § 1 pkt 5 przedmiotowego rozporządzenia kandydat na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki publicznej powinien spełniać warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym. Tryb wydawania orzeczeń lekarskich w formie zaświadczeń, w tym orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy (np. na stanowisku kierowniczym), określają przepisy rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm.).

   Odnosząc się do pytania 5. i 6., informuję, że dyrektorem szkoły nie może być nauczyciel, który był karany karą dyscyplinarną oraz przeciwko któremu toczy się postępowanie dyscyplinarne. Stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) stosunek pracy nauczyciela wygasa z mocy prawa w razie prawomocnego ukarania w postępowaniu dyscyplinarnym karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy oraz karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie trzech lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego. Jednocześnie należy zauważyć, że osoby przystępujące do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki składają oferty, które stosownie do wzoru ogłoszenia o konkursie, stanowiącego załącznik do rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 189, poz. 1855), powinny zawierać m.in. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne. Stosownie do § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia oceny, czy dany kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie dokonuje komisja konkursowa.

   Odnosząc się do pytania 7., uprzejmie informuję, że przepisy określone w § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 27 października 2009 r. nie pozwalają, aby dyrektorem szkoły była osoba karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.).

   Odpowiadając na pytanie 8., uprzejmie informuję, że stanowisko dyrektora szkoły lub zespołu szkół oraz stanowisko kierownika szkolnego punktu konsultacyjnego przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej może zajmować nauczyciel oraz w uzasadnionych przypadkach osoba niebędąca nauczycielem, legitymująca się znajomością języka kraju pobytu lub języka angielskiego przynajmniej w stopniu średnio zaawansowanym. Powyższe jest zgodne z § 4 pkt 2 oraz z § 6 przedmiotowego rozporządzenia.

   Ponadto odnosząc się do pytania 9., uprzejmie informuję, że w § 7 ust. 1 rozporządzenia wskazano wprost, iż stanowisko wicedyrektora szkoły lub placówki może zajmować nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany. Powyższe wynika z art. 37 ust. 1 i 3 ustawy o systemie oświaty, która inaczej niż w przypadku stanowiska dyrektora szkoły nie ogranicza kręgu nauczycieli mogących zajmować to stanowisko jedynie do nauczycieli mianowanych i dyplomowanych.

   Przekazując Panu Marszałkowi powyższe wyjaśnienia, uprzejmie proszę o ich przyjęcie.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Lilla Jaroń

   Warszawa, dnia 4 listopada 2009 r.