VI kadencja

opis sprawy

Odpowiedź na interpelację w sprawie sytuacji ośrodków doradztwa rolniczego

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 12372

w sprawie sytuacji ośrodków doradztwa rolniczego

   Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację posłów na Sejm Rzeczypospolitej: Roberta Telusa, Barbary Bartuś, Dariusza Seligi oraz Krzysztofa Sońty, z dnia 23 października 2009 r. w sprawie sytuacji w ośrodkach doradztwa rolniczego uprzejmie informuję, że zwróciłem się w przedmiotowej sprawie o opinię do pana Tomasza Siemoniaka, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz do pana Jana Rostowskiego, ministra finansów.

   Ad 1. Odpowiadając na pierwsze państwa pytanie: ˝Czy ministerstwo zamierza wyasygnować odpowiednie środki finansowe na zapewnienie dobrego funkcjonowania ODR-ów?˝, należy przypomnieć, że ustawa z 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2004 r. Nr 251, poz. 2507) została zmieniona m.in. przepisami ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 753). Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy z dniem 1 sierpnia 2009 r. na podstawie art. 2 ust. 2a wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego stały się samorządowymi osobami prawnymi i zgodnie z art. 3 ust. 2 podlegają właściwemu miejscowo sejmikowi województwa. Na realizację zadań ustawowych, w tym na wynagrodzenia pracowników i utrzymanie jednostek, 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego otrzymywało do dnia 31 lipca 2009 r. dotację podmiotową, a od dnia 1 sierpnia 2009 r. dotację celową. Dotacja celowa przekazywana jest na podstawie umowy z właściwym miejscowo wojewodą. Sposób prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego określony jest w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 162, poz. 1149) wydanym w porozumieniu z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi. W związku z powyższym wyasygnowanie odpowiednich środków finansowych na zapewnienie dobrego funkcjonowania ODR-ów nie leży w gestii ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

   Ad 2. Jeśli chodzi o pytanie drugie: ˝Czy i kiedy ministerstwo wyda stosowne akty prawne porządkujące sytuację organizacyjną ODR-ów?˝, uprzejmie informuję, że znowelizowana ustawa nakłada na ministra rolnictwa i rozwoju wsi obowiązek określenia w drodze rozporządzenia kwalifikacji na stanowisko dyrektora ośrodka doradztwa rolniczego (art. 6 ust. 7) oraz, po zasięgnięciu opinii konwentu marszałków, rozporządzenia w sprawie ramowego statutu ośrodków doradztwa rolniczego (art. 3 ust. 6).

   Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji na stanowisko dyrektora ośrodka doradztwa rolniczego zostało podpisane przez pana Marka Sawickiego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, dnia 2 listopada br. i przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw dnia 3 listopada bieżącego roku.

   Projekt rozporządzenia w sprawie ramowego statutu wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego został przesłany do konwentu marszałków, który przedstawił swoje stanowisko w niniejszej sprawie przy piśmie z dnia 29 września 2009 r. Obecnie projektowane rozporządzenie znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych, które planujemy zakończyć 19 listopada 2009 r.

   Nowelizacja ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2004 r. Nr 251, poz. 2507) nie nakłada obowiązku zmiany rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 49, z późn. zm.). Ponieważ dotychczasowe przepisy tego rozporządzenia określają, że wysokość wynagrodzenia dla dyrektora, zastępcy dyrektora oraz głównego księgowego ustala wojewoda, występuje potrzeba dostosowania tego przepisu do obecnej podległości ODR-ów. Aktualnie przedmiotowy projekt rozporządzenia został przesłany do pana Michała Boniego, ministra - członka Rady Ministrów, przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, w celu dokonania oceny skutków regulacji.

   Ad 3. W odpowiedzi na trzecie pytanie: ˝Czy Pan Minister widzi potrzebę i możliwość interwencji w sprawie zwalnianych pracowników ODR-ów?˝, pragnę zaznaczyć, że ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi podlega jedynie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Funkcjonuje ono nadal jako państwowa osoba prawna, otrzymując na swoją działalność ustawową dotację celową z budżetu państwa przekazywaną na podstawie umowy z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi. Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego nie podlegały i nie podlegają MRiRW i bezpośrednia interwencja w sprawy pracownicze nie jest przewidziana przez przepisy prawne regulujące działalność ośrodków doradztwa rolniczego.

   Obniżenie wysokości kwot dotacji dla wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 17 lipca 2009 r. wynikało ze zgłoszeń przekazanych przez wojewodów, którym do dnia 31 lipca 2009 r. ośrodki te podlegały. To wojewodowie bowiem jako zatwierdzający roczne programy działalności wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, sprawozdania z realizacji tych programów, projekty planów finansowych ośrodków oraz sprawozdania z realizacji tych planów dysponowali bezpośrednimi informacjami dotyczącymi potrzeb finansowych tych jednostek.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Tadeusz Nalewajk

   Warszawa, dnia 12 listopada 2009 r.