VI kadencja

opis sprawy

Odpowiedź na interpelację w sprawie podwyżki świadczeń pielęgnacyjnych

Odpowiedź ministra pracy i polityki społecznej

na interpelację nr 3335

w sprawie podwyżki świadczeń pielęgnacyjnych

   Odpowiadając na pismo Pana Marszałka z dnia 10 czerwca 2008 r., znak: SPS-023-3335/08, dotyczące interpelacji posła Jarosława Rusieckiego w sprawie podwyżki świadczeń pielęgnacyjnych, uprzejmie wyjaśniam.

   Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem przysługującym rodzicowi, który nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, które legitymuje się stosownym orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności, zaś jego kwota wynosi 420 zł miesięcznie. Osoba uprawniona do świadczenia pielęgnacyjnego podlega również ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu i zdrowotnemu (organ właściwy opłaca za taką osobę składki społeczne oraz zdrowotne). Kwota świadczenia ma częściowo rekompensować rodzicowi utratę wynagrodzenia w związku z koniecznością sprawowania osobistej i bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, a tym samym niewykonywaniem pracy zarobkowej.

   Zdając sobie sprawę z tego, że świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 420 zł miesięcznie nie jest kwotą wysoką, szczególnie w kontekście wzrostu kosztów utrzymania, wyjaśniam, że przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych dopuszczają tylko jedną formę weryfikacji kwot świadczeń rodzinnych, w tym kwoty świadczenia pielęgnacyjnego. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwoty poszczególnych świadczeń, a więc także kwota świadczenia pielęgnacyjnego, podlegają weryfikacji co 3 lata. Datą najbliższej weryfikacji jest 1 września 2009 r.

   Jednocześnie uprzejmie informuję, że w roku bieżącym minister pracy i polityki społecznej zleci Instytutowi Pracy i Spraw Socjalnych przeprowadzenie badań progu wsparcia dochodowego rodzin, które, zgodnie z ustawą, będą podstawą weryfikacji wysokości kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokości poszczególnych świadczeń w terminie od 1 września 2009 r.

   Minister

   Jolanta Fedak

   Warszawa, dnia 18 czerwca 2008 r.