VI kadencja

opis sprawy

Interpelacja w sprawie norm hałasu

Interpelacja nr 8538

do ministra środowiska

w sprawie norm hałasu

   Szanowny Panie Ministrze! W chwili obecnej tzw. normy hałasowe obowiązujące w Polsce określa rozporządzenie ministra środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) będące aktem wykonawczym ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dopuszczalny poziom hałasu dla dróg zależnie od rodzaju terenu wynosi dla pory dnia (LAeq D) od 50 dB (dla stref ochronnych uzdrowisk oraz terenów szpitali poza miastem) do 65 dB (dla terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców). Dopuszczalny poziom hałasu dla pory nocnej (LAeq N) analogicznie mieści się w rozpiętości od 45 dB do 55 dB. W warunkach polskich takie standardy dla dróg są w praktyce nie do spełnienia, biorąc pod uwagę wielkość natężenia ruchu, techniczne właściwości poruszających się drogami pojazdów oraz bardzo bliską zabudowę (w niektórych miejscowościach zabudowa mieszkaniowa przylega do chodnika, a więc jest oddalona od krawędzi jezdni zaledwie o około 1,5-2,0 m). Równocześnie wobec stosunkowo wąskiego pasa drogowego wynoszącego średnio od 2 do 5 m od krawędzi jezdni doprowadzenie do wskazanego poziomu hałasu na granicy działki drogowej bez obudowania ciągów drogowych ekranami akustycznymi prawie na całej ich długości jest nierealne. Należy zwrócić także uwagę na fakt, iż ze względu na wspomnianą wcześniej bliską zabudowę lokalizacja ekranów w wielu miejscach także jest niemożliwa i przeciwna woli mieszkańców. Zarówno ewentualna budowa ekranów, jak i alternatywna wymiana okien w narażonych na nadmierny hałas budynkach jest ogromnie kosztowna. Przy ogólnie niskich nakładach finansowych na drogi wykorzystanie sporej części środków na zapewnienie nieuzasadnionego zbyt rygorystycznego klimatu akustycznego może zagrozić głównemu celowi, jakim jest utrzymaniu dróg w prawidłowym stanie użyteczności.

   W świetle przedstawionych argumentów wydaje się konieczne złagodzenie obowiązujących na dzień dzisiejszy norm.

   ˝Program implementacji dyrektywy 2002/49/WE w sprawie oceny i zarządzania hałasem w środowisku˝ w celach operacyjnych wspólnoty europejskiej zakłada, że ekspozycja populacji na hałas o poziomie powyżej 65 dB powinna zostać zlikwidowana; pod żadnym pozorem nie wolno dopuścić na ekspozycję na hałas o poziomie powyżej 85 dB. Podczas spotkania Samorządu Województwa Małopolskiego zwracano uwagę na potrzebę podniesienia dopuszczalnych poziomów hałasu w zakresie dotyczącym dróg do 65 dB.

   W związku z powyższym uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie: Czy ministerstwo widzi potrzebę złagodzenia obowiązujących norm hałasowych w świetle wymienionej argumentacji?

   Z wyrazami szacunku

   Poseł Stanisław Rydzoń

   Oświęcim, dnia 27 lutego 2009 r.