VI kadencja

opis sprawy

Odpowiedź na interpelację w sprawie wprowadzenia do siatki godzinowej drugiego języka obowiązkowego

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 2372

w sprawie wprowadzenia do siatki godzinowej drugiego języka obowiązkowego

   Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację Pani Poseł Beaty Małeckiej-Libera (SPS-023-2372/08) w sprawie wprowadzenia do siatki godzinowej drugiego języka obowiązkowego, uprzejmie informuję, że:

   Jednym z priorytetowych zadań edukacyjnych jest nauczanie języków obcych. Obowiązująca podstawa programowa kształcenia ogólnego przewiduje obowiązek nauczania jednego języka obcego w klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz we wszystkich klasach gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej, a dwu języków obcych w szkołach ponadgimnazjalnych (liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum).

   18 kwietnia br. podpisana została nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, z późn. zm.) dotycząca wprowadzenia - od pierwszej klasy szkoły podstawowej - obowiązkowych zajęć z języka obcego nowożytnego. Od 1 września 2008 r. obowiązkowe zajęcia z języka obcego będą realizowane również w klasach I-III szkoły podstawowej.

   Drugi język obcy w szkole podstawowej i gimnazjum może być obecnie realizowany na podstawie przepisów ww. rozporządzenia w ramach godzin pozostających do dyspozycji dyrektora szkoły. Zawarte w rozporządzeniu regulacje pozwalają dyrektorowi szkoły przeznaczyć godziny będące w jego dyspozycji m.in. na wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka obcego. Tego rodzaju zajęcia staja się zajęciami, na które uczniowie mają obowiązek uczęszczania.

   Przepisy rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, stwarzają możliwość organizowania zajęc dla uczniów z dowolnego języka obcego nowożytnego, w tym również francuskiego. Język angielski ma obecnie pozycję zdecydowanie dominującą, co wynika z wyborów szkół, dzieci i rodziców, ale nie jest on językiem obowiązkowym. Odpowiednio wczesne nauczanie drugiego języka obcego pozwoli rozwijać kształcenie językowe w szkołach w zakresie pozostałych języków obcych oraz zagwarantuje porównywalność przygotowania polskich uczniów z ich europejskimi rówieśnikami.

   W przygotowywanych obecnie zmianach w podstawie programowej kształcenia ogólnego zaprojektowano wprowadzenie drugiego języka obcego nowożytnego w gimnazjum (III etap edukacyjny).

   Sekretarz stanu

   Krystyna Szumilas

   Warszawa, dnia 23 kwietnia 2008 r.