VI kadencja

opis sprawy

Odpowiedź na interpelację w sprawie orzeczeń o niepełnosprawności wydawanych chorym dzieciom, w kontekście możliwości parkowania na miejscu dla niepełnosprawnych

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 4955

w sprawie orzeczeń o niepełnosprawności wydawanych chorym dzieciom, w kontekście możliwości parkowania na miejscu dla niepełnosprawnych

   Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na pismo z dnia 16 września 2008 r. (sygn. SPS-023-4955/08), dotyczące interpelacji posłów na Sejm RP panów Tomasza Smolarza i Romana Brodniaka z dnia 5 września 2008 r. w sprawie orzeczeń o niepełnosprawności wydawanych chorym dzieciom, w kontekście możliwości parkowania na miejscu dla niepełnosprawnych, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

   W związku z poruszoną w przedmiotowym wystąpieniu problematyką, dotyczącą trudności z uzyskaniem karty parkingowej przez niepełnosprawne dzieci z powodu niezamieszczania w orzeczeniach zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności dotyczących dzieci kodu R lub N, pragnę zauważyć, iż zgodnie z art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) powiatowe zespoły orzekają na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej. Powyższe oznacza zatem, że orzeczenia te dotyczą także dzieci.

   Stosownie do art. 6b ust. 3 pkt. 8 i 9 ww. ustawy, w orzeczeniu powiatowego zespołu, poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, powinny być zawarte wskazania dotyczące w szczególności konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).

   Treść zacytowanego powyżej art. 6b ust. 3 pkt 8 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wskazuje jednoznacznie, że omawiane orzeczenie wydawane jest także w przypadku dzieci. Jednocześnie, z treści art. 6b ust. 3 pkt 9 przedmiotowej ustawy nie wynika wyłączenie w stosunku do dzieci umieszczania w orzeczeniu informacji co do spełniania przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zauważyć przy tym należy, iż art. 8 ust. 1 przedmiotowej ustawy co prawda określa przesłanki w odniesieniu do stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej, jednakże z mocy art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy przepis ten dotyczy nie tylko osoby niepełnosprawnej kierującej pojazdem, ale także osoby ją przewożącej. Ponadto wskazać należy, że w wydanym na podstawie art. 6c ust. 9 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych rozporządzeniu ministrów gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328), w załączniku nr 3 pt ˝Wzór legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności˝ oraz w załączniku nr 4 pt. ˝Wzór legitymacji dokumentującej niepełnosprawność˝ określono odpowiednio wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia. W obu wzorach legitymacji na ich rewersie (drugiej stronie) znajduje się miejsce do wskazania ˝symbolu przyczyny niepełnosprawności˝, a więc właściwego kodu, wraz z odnośnikiem wskazującym, że adnotację tę wpisuje się odpowiednio na wniosek osoby zainteresowanej albo przedstawiciela ustawowego dziecka.

   Z uwagi na powyższe wskazać należy, iż możliwym jest na gruncie obowiązujących przepisów prawa określenie w orzeczeniu powiatowego zespołu - także w odniesieniu do dzieci - przesłanki wskazanej w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w szczególności oznaczenie stopnia niepełnosprawności za pomocą stosownego kodu, na co zresztą wskazuje wprost § 13 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia ministrów gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. Możliwość zastosowania w odniesieniu do dzieci symbolu R - upośledzenia narządu ruchu oraz N - choroby neurologiczne wynika także z tabeli III 2 zawartej w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

   Biorąc powyższe pod uwagę, pragnę poinformować, iż w ocenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sytuacji, gdy stosowna adnotacja w zakresie kodu N lub R zostanie zamieszczona w orzeczeniu powiatowego zespołu, a w konsekwencji - w legitymacji osoby niepełnosprawnej (co, jak wyżej wykazano, jest także możliwe w stosunku do dzieci), brak będzie wówczas przeszkód do uzyskania karty parkingowej, zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

   Niemniej jednak wymaga podkreślenia, że w kwestii zamieszczania stosownych adnotacji w orzeczeniu powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności winien przedstawić stanowisko minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, tj. minister pracy i polityki społecznej.

   Jednocześnie dodać należy, że stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, w zakresie określonym przepisami rozporządzenia ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393). Przy czym, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, przepis ust. 1 stosuje się także do:

   1) kierującego pojazdem przewożącego osobę o obniżonej sprawności ruchowej,

   2) pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek.

   Jednocześnie wskazać należy, że zgodnie z art. 8 ust. 4 i 5b ustawy Prawo o ruchu drogowym karta parkingowa wydawana jest: 1) osobie niepełnosprawnej, a także 2) placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Oznacza to, że osobom kierującym pojazdem przewożącym osobę o obniżonej sprawności ruchowej (osobami takimi mogą być niewątpliwie członkowie rodziny osoby niepełnosprawnej) nie jest wydawana odrębna karta parkingowa. Nie wydaje się przy tym, aby istniała taka potrzeba. Jak bowiem wskazano, w świetle art. 8 ust. 2 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym także osoba kierująca pojazdem, przewożąca osobę o obniżonej sprawności ruchowej, o ile pojazd ten oznaczony jest kartą parkingową, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Adam Rapacki

   Warszawa, dnia 7 października 2008 r.