VI kadencja

opis sprawy

Odpowiedź na zapytanie w sprawie obowiązku wykonania przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury - z upoważnienia ministra -

na zapytanie nr 2777

w sprawie obowiązku wykonania przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej

   Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na wystąpienie pana posła Zbigniewa Babalskiego znak SPS-024-2777/08 w sprawie obowiązku wykonania przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej pragnę przedstawić Panu Marszałkowi następujące stanowisko.

   Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w myśl art. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.) jest zadaniem własnym gminy. Gmina ustala ponadto kierunki rozwoju sieci w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Z art. 5 ust. 1 ustawy wynika, że przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny.

   Art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) jednoznacznie określa, że do obowiązków właściciela nieruchomości należy przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa takiej sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Przepis ten stanowi również, że wyposażenie nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków zwalnia właściciela nieruchomości z przyłączenia jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

   Należy nadmienić, że przepisy przywołanej ustawy przewidują sankcje karne w postaci kary grzywny za brak realizacji tego obowiązku przez właściciela nieruchomości. Postępowanie w tej sprawie odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

   Koszty budowy przyłączy do sieci zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

   Art. 2 pkt 5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków określa przyłącze kanalizacyjne, którym jest odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.

   Poddając analizie definicję przyłącza kanalizacyjnego, można zauważyć, iż w ustawie przewiduje się dwie odmienne sytuacje:

   - gdy w granicach nieruchomości odbiorcy istnieje studzienka kanalizacyjna,

   - gdy w granicach nieruchomości brak jest takiej studzienki.

   W pierwszym przypadku przyłączem kanalizacyjnym jest odcinek przewodu od zakończenia wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej (pierwszej studzienki od strony budynku) do sieci, natomiast w przypadku kiedy brak jest studzienki kanalizacyjnej, przyłączem jest odcinek przewodu od wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej do granicy nieruchomości gruntowej odbiorcy usług. W konsekwencji powyższej definicji, będącej efektem nowelizacji ustawy z 2005 r., w obrocie funkcjonują de facto dwie definicje ˝przyłącza kanalizacyjnego˝, obejmujące odmienne fragmenty infrastruktury kanalizacyjnej, w zależności od istnienia bądź braku studzienki kanalizacyjnej.

   Dla określenia zakresu obowiązków odbiorcy usług w zakresie budowy i utrzymania przyłączy istotna jest uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2007 r. (III CZP 79/07), w której wskazano, że odcinek przewodu kanalizacyjnego łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości tego odbiorcy z istniejącą siecią kanalizacyjną stanowi w części leżącej poza granicą nieruchomości gruntowej urządzenie kanalizacyjne. W orzeczeniu tym SN wyznaczył wyraźną granicę dla przyłączy, wskazując, że jest nią granica nieruchomości gruntowej, poza którą odbiorca usług nie jest podmiotem zobowiązanym do ponoszenia kosztów budowy przewodu, tym samym ten odcinek przewodu nie jest przyłączem w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie powinno zatem pobierać opłat za wykonanie odcinków przyłącza występujących poza obszarem nieruchomości odbiorcy usług.

   Mając powyższe na względzie, a jednocześnie podzielając pogląd o braku precyzyjnego brzmienia obecnych przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w omawianym zakresie, Ministerstwo Infrastruktury zamierza wprowadzić zmianę jednoznacznie doprecyzowującą brzmienie art. 2 pkt 5. Planowana nowelizacja, obejmująca swym zakresem również inne zagadnienia, jest w fazie prac koncepcyjnych.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Piotr Styczeń

   Warszawa, dnia 1 grudnia 2008 r.