VI kadencja

opis sprawy

Odpowiedź na interpelację w sprawie warunków i zasad zatrudniania opiekunów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 12311

w sprawie warunków i zasad zatrudniania opiekunów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej

   Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pana posła Macieja Orzechowskiego, przekazaną przy piśmie pana Krzysztofa Putry, wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października br., znak: SPS-023-12311/09, dotyczącą warunków i zasad zatrudniania opiekunów medycznych w zakładach opieki zdrowotnej uprzejmie dziękuję za okazane zainteresowanie przedmiotową kwestią. Jednocześnie zwracam się z prośbą o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

   Pragnę podkreślić, iż nowy zawód opiekun medyczny został wprowadzony do Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (załącznik do rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, Dz. U. Nr 124, poz. 860, z późn. zm.) w związku ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na usługi pielęgnacyjne oraz pogłębiającym się deficytem w zakresie zabezpieczenia świadczeń pielęgnacyjnych nad osobami niesamodzielnymi.

   Jednocześnie informuję, iż minister zdrowia wystąpił do ministra pracy i polityki społecznej z prośbą o wprowadzenie ww. zawodu do rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644, z późn. zm.), pod nazwą ˝Opiekun medyczny˝, do grupy elementarnej 5132: Pomocniczy personel medyczny. Ponadto zostały podjęte działania mające na celu wpisanie ww. zawodu do rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 30, poz. 300, z późn. zm.).

   Pomimo iż ww. rozporządzenie nie zostało jeszcze znowelizowane, pragnę zwrócić uwagę na fakt, że na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) kierownik zakładu opieki zdrowotnej ustala regulamin porządkowy. Regulamin ten określa organizację i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych zakładu opieki zdrowotnej, w tym zakres czynności pracowników oraz warunki współdziałania między tymi jednostkami dla zapewnienia sprawności funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej pod względem leczniczym, administracyjnym i gospodarczym.

   Mając na uwadze powyższe, uprzejmie wyjaśniam, iż jeżeli w regulaminie zakładu opieki zdrowotnej wyszczególnione jest stanowisko opiekuna medycznego, wówczas można na ww. stanowisku zatrudnić osobę, która posiada kwalifikacje i zapewni pełną realizację powierzonych zadań.

   Jednocześnie informuję, iż ze względu na specyfikę kształcenia w danym zawodzie każdy absolwent po ukończeniu szkoły uzyskuje odrębną wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania danego zawodu. Umiejętności te rozumiane są jako kwalifikacje zawodowe i powinny stanowić odzwierciedlenie w powierzonym zakresie obowiązków.

   W związku z powyższym osoba, która ukończyła kształcenie w zawodzie opiekun medyczny, powinna być zatrudniona na stanowisku zgodnym z profilem kształcenia, które umożliwia pełną realizację zadań zawodowych, do których została przygotowana w toku kształcenia.

   Jednocześnie informuję, iż w wyniku kształcenia w zawodzie opiekun medyczny osoba uzyskuje kompetencje do:

   - rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;

   - pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych;

   - pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej;

   - aktywizowania osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej;

   - zapewniania osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego;

   - zapewniania osobie chorej i niesamodzielnej higienicznych warunków otoczenia;

   - wykonywania zabiegów higienicznych;

   - współdziałania z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym;

   - asystowania pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;

   - użytkowania urządzeń, przyborów oraz narzędzi do wykonywania zabiegów higienicznych;

   - konserwacji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;

   - popularyzowania zachowań prozdrowotnych.

   W związku z powyższym pragnę podkreślić, iż to kierownik zakładu opieki zdrowotnej podejmuje decyzje związane z kształtowaniem polityki kadrowej w zarządzanej przez siebie jednostce. Jednakże należy zauważyć, iż w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych powyższe decyzje powinny być podejmowane z uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych poszczególnych osób, w kontekście powierzanych obowiązków zawodowych.

   Ponadto informuję, iż zawód opiekun medyczny został uwzględniony w projekcie ustawy o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż wejście w życie przedmiotowego aktu prawnego pozwoli na ustawowe uregulowanie ww. zawodu, co w istotny sposób wpłynie na poprawę sytuacji osób wykonujących ten zawód na rynku pracy.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Marek Haber

   Warszawa, dnia 17 listopada 2009 r.