VI kadencja

opis sprawy

Interpelacja w sprawie określenia przelicznika DJP dla zwierząt futerkowych

Interpelacja nr 18272

do prezesa Rady Ministrów

w sprawie określenia przelicznika DJP dla zwierząt futerkowych

   Szanowny Panie Premierze! Zwierzęta futerkowe zgodnie z ustawą z 9 listopada 2009 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt (Dz. U. Nr 223, poz. 1775, rozdz. 1 Przepisy ogólne, art. 2 pkt 1) są w Polsce zwierzętami gospodarskimi (uznane zostały ustawą z 1997 r.). Jako zwierzęta gospodarskie podlegają przepisom i rozporządzeniom dotyczących zwierząt gospodarskich. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2005 r. Nr 92, poz. 769) dla zwierząt gospodarskich opracowano współczynniki przeliczeniowe na duże jednostki przeliczeniowe inwentarza DJP. W rozporządzeniu tym gatunkom zwierząt futerkowych przyporządkowano odpowiednio:

   - lisy i jenoty - 0,025 DJP,

   - norki i tchórze - 0,0025 DJP,

   - nutrie - 0,007 DJP,

   - szynszyle - 0,001 DJP.

   Wszystkim gatunkom przyporządkowano współczynnik przeliczeniowy w oparciu o ich rzeczywistą masę ciała. W stosunku do lisów, jenotów, tchórzy nutrii i szynszyli prawdopodobnie z niewielką populacją hodowlaną nie są podważane przeliczniki DJP. Kontrowersję budzi natomiast przelicznik dla norek. W procesie hodowlanym zwierząt futerkowych dąży się do pozyskiwania dużych osobników, co skutkuje obecnie hodowlą norek o masie samców 1800-2100 g i samic 1000-1100 g. Średnia masa samic w kraju to ok. 1100 g, a samców 2000 g. Stosunek poligamii na fermie to 1:5. Dlatego do obliczenia wskaźnika trzeba uśrednić masę pomiędzy samicami i samcami. Zgodnie z przyjętymi zasadami obliczania współczynnika przeliczeniowego inwentarza daje to: 1,25 kg / 500 kg (1 DJP) = 0,0025 DJP. Przy opracowaniu dużych jednostek przeliczeniowych DJP nie uwzględniono rodzaju żywienia oraz strawności pokarmu dla zwierząt gospodarskich. Wszystkie zwierzęta odniesiono do bydła, które stanowi zwierzęta roślinożerne. W odniesieniu do zwierząt futerkowych część gatunków jest zwierzętami mięsożernymi (lisy pospolite, lisy polarne, jenoty, norki, tchórze), których stopień strawności spożywanej karmy jest dużo wyższy niż w przypadku zwierząt roślinożernych. Fakt ten zmienia ilość produkowanego obornika przez te gatunki. Prowadzone badania żywieniowe pozwoliły na opracowanie w stosunku do norki (gatunku najliczniej hodowanego spośród zwierząt futerkowych) wskaźników takich jak: ilość pobieranej karmy rocznie - 40-50 kg rocznie, ilość produkowanego obornika od samicy przeliczeniowej (z przychówkiem) - 15 kg rocznie. Specyfika hodowli norek powoduje, że na fermie 20% obciążenia przypada na samice. Dlatego, przyjmując produkcję obornika od samicy przeliczeniowej, należy uwzględnić ten fakt przy obliczaniu faktycznego obciążenia dla środowiska.

   W związku z powyższym zwracam się do Pana Premiera z pytaniami:

   Dlaczego podjęto decyzję o zwiększeniu współczynnika przeliczeniowego inwentarza DJP dla norek, skoro w chwili obecnej przelicznik ten w przypadku norki odpowiada stanowi rzeczywistemu hodowli?

   Czy znane są konsekwencje oraz skutki społeczne planowanego pięciokrotnego zwiększenia współczynnika przeliczeniowego inwentarza DJP dla norek?

   Z poważaniem

   Poseł Stanisław Wziątek

   Połczyn-Zdrój, dnia 14 września 2010 r.