VI kadencja

opis sprawy

Odpowiedź na interpelację w sprawie liczby godzin lekcji historii

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 12439

w sprawie liczby godzin lekcji historii

   Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją pana posła Krzysztofa Brejzy (SPS-023-12439/09) w sprawie liczby godzin lekcji historii uprzejmie wyjaśniam.

   W związku z wdrażaniem nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej i gimnazjum uległy zmianie ramowe plany nauczania, które zaczęły obowiązywać od 1 września 2009 r., począwszy od klasy pierwszej szkoły podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum, a następnie będą wprowadzane do kolejnych klas. Zatem w ˝okresie przejściowym˝, trwającym w szkole podstawowej pięć lat, a w gimnazjum dwa lata obowiązywać będą dwa ramowe plany nauczania:

   1) w roku szkolnym 2009/2010 w klasie pierwszej szkoły podstawowej i w klasie pierwszej gimnazjum obowiązywać będzie nowy ramowy plan nauczania, a w pozostałych klasach tych szkół - dotychczasowy ramowy plan nauczania;

   2) w roku szkolnym 2010/2011 nowy ramowy plan nauczania będzie obowiązywał w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej oraz w klasie pierwszej i drugiej gimnazjum, a w pozostałych klasach będzie obowiązywał nadal dotychczasowy ramowy plan nauczania.

   W kolejnych latach szkolnych nowe ramowe plany obejmą kolejne klasy tych szkół.

   Nowa podstawa programowa zacznie obowiązywać w szkołach ponadgimnazjalnych, począwszy od 1 września 2012 r. W związku z powyższym trwają prace nad przygotowaniem rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla tych szkół.

   Należy również zaznaczyć, że w nowej podstawie programowej przyjęto rozwiązanie polegające na połączeniu programowym gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej. Zatem kształcenie ogólne na III i IV etapie edukacyjnym, choć realizowane w dwóch różnych szkołach, tworzy programowo spójną całość i stanowi fundament wykształcenia (budowany przez 6 lat w przypadku gimnazjum i liceum, przez 7 lat w przypadku gimnazjum i technikum), umożliwiający zdobycie zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych, a następnie ich późniejsze doskonalenie lub modyfikowanie, otwierając proces kształcenia się przez całe życie.

   Uprzejmie wyjaśniam, że dotychczas obowiązujące ramowe plany nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 54, poz. 442) określały liczbę godzin zajęć historii tygodniowo w poszczególnych okresach kształcenia:

   - klasy IV-VI szkoły podstawowej - 4 godz.,

   - gimnazjum - 6 godz.,

   - liceum ogólnokształcące - 5 godz.

   Taki wymiar godzin przeznaczonych na nauczanie historii obowiązuje w klasach, w których realizowana jest dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego określona rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458, z późn. zm.).

   W klasach I szkół podstawowych oraz w klasach I gimnazjum, w których od 1 września 2009 r. realizowana jest nowa podstawa programowa określona rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), stosuje się nowe ramowe plany nauczania (rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych).

   Zgodnie z powyższym rozporządzeniem w nowym ramowym planie nauczania nie określa się liczby godzin tygodniowo w cyklu kształcenia przeznaczonej na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Określone natomiast są minimalne ogólne liczby godzin przeznaczone na realizację podstawy programowej poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w całym cyklu kształcenia.

   Według nowego ramowego planu nauczania dla gimnazjum w trzyletnim okresie nauczania należy zrealizować co najmniej 190 godz., co gwarantuje pełną realizację podstawy programowej historii.

   W przypadku liceum ogólnokształcącego do końca roku szkolnego 2011/2012 obowiązuje ramowy plan nauczania określony rozporządzeniem z 2002 r., zgodnie z którym liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania zajęć historii wynosi 5.

   Od 1 września 2012 r., kiedy zacznie obowiązywać nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, planuje się, że minimalna liczba godzin przeznaczonych na realizację zajęć historii będzie wynosić:

   - albo 10 godz. w przypadku wyboru przez ucznia rozszerzonych przedmiotów humanistycznych,

   - albo 2 godz. historii i 4 godz. przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo, gdy uczeń wybierze rozszerzone przedmioty matematyczno-przyrodnicze.

   Pragnę podkreślić, że poprzedni tygodniowy sposób rozliczania godzin powodował, że część godzin z różnych przyczyn (np. choroba, imprezy sportowe, wycieczki, uroczystości szkolne) przepadała.

   Nowy sposób określania wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych gwarantuje pełną realizację podstawy programowej danego przedmiotu, a ponadto umożliwia planowanie zajęć w sposób bardziej elastyczny i atrakcyjny dla uczniów.

   Z poważaniem

   Sekretarz stanu

   Krystyna Szumilas

   Warszawa, dnia 26 listopada 2009 r.