V kadencja

Interpelacja w sprawie modernizacji magistrali linii kolejowej nr 7 Warszawa-Dorohusk

Interpelacja nr 8765

do ministra transportu

w sprawie modernizacji magistrali linii kolejowej nr 7 Warszawa-Dorohusk

   Komunikacja kolejowa jest ważnym elementem decydującym o integracji zewnętrznej i wewnętrznej województwa. Słaba kondycja infrastruktury kolejowej ogranicza możliwość wzrostu gospodarczego. Dla zapewnienia rozwoju społeczno-gospodarczego i zwiększenia konkurencyjności woj. lubelskiego konieczne jest wykorzystanie możliwości infrastruktury transportu kolejowego. Niezbędna jest modernizacja linii kolejowych jak i infrastruktury kolejowej w rejonie przejść granicznych, rozbudowa terminali, transportu kombinowanego, rozwoju centrów logistyki dla obsługi transportu międzynarodowego. Transport kolejowy pozytywnie wpływa na zachowanie spójności regionów województwa, przyczynia się do zwiększenia lokalnych i regionalnych rynków, ponadto komunikacja kolejowa ułatwia dostęp do ośrodków edukacyjnych.

   Linia kolejowa nr 7 Warszawa-Dorohusk o znaczeniu państwowym usytuowana jest na trasie opracowywanego Europejskiego Korytarza Transportowego Gdańsk-Warszawa-Lublin-Kijów-Odessa.

   W toku trwających prac nad planem strategicznym rozwoju infrastruktury kolejowej kraju modernizacja tej linii została przesunięta z przedziału czasowego 2007-2013 na lata 2014-2020 z klauzulą linii rezerwowej do modernizacji na lata 2007-2013. Przesunięcie modernizacji linii nr 7 w opracowaniach planistycznych na lata po 2013 r. spowoduje:

   - degradację techniczną nawierzchni kolejowej w wyniku postępujących procesów zużycia jej poszczególnych elementów,

   - wprowadzenie ograniczeń prędkości jazdy pociągów z V = 120 km/h do V = 60-100 km/h do roku 2008 i dalszych ograniczeń w latach następnych, co może spowodować dezorganizację przewozów kolejowych na tym odcinku,

   - radykalne obniżenie jakości i konkurencyjności usług przewozowych w ruchu międzynarodowym z Ukrainą, w połączeniach komunikacyjnych Lublina i Lubelszczyzny z Warszawą oraz głównymi ośrodkami gospodarczymi kraju.

   Mając na uwadze, iż sprawna infrastruktura transportowa rozstrzyga o rozwoju gospodarczym jak i podniesieniu poziomu życia, modernizacja linii nr 7 będzie istotnym czynnikiem zwiększającym zainteresowanie inwestorów regionem lubelskim, co w konsekwencji przyczyni się do jego rozwoju.

   Również w związku z przyznaniem Polsce i Ukrainie organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012 szybka modernizacja linii kolejowej nr 7 powinna stać się priorytetem, co niewątpliwie ułatwi szybkie przemieszczanie się kibiców z całej Europy na mecze rozgrywane w Polsce i na Ukrainie.

   Przesunięcie modernizacji na lata następne może przyczynić się do obniżenia wymiany handlowej z Ukrainą oraz wystąpienia utrudnień w połączeniach z Warszawą i innymi ośrodkami kraju.

   Uwzględnienie modernizacji linii nr 7 Warszawa-Dorohusk w latach 2002-2013 wymaga z przyczyn bardzo żywotnych dla woj. lubelskiego wsparcia w Departamencie Planowania Strategicznego i Polityki Transportowej Ministerstwa Transportu.

   W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra Transportu - Jerzego Polaczka z następującym pytaniem: Czy Ministerstwo Transportu zamierza przyspieszyć modernizację linii kolejowej nr 7 Warszawa-Dorohusk na lata 2007-2013, a tym samym czy jest możliwe szybsze uruchomienie środków przeznaczonych na modernizację tej linii?

   Z poważaniem

   Poseł Andrzej Mańka

   Lublin, dnia 21 czerwca 2007 r.