V kadencja

Interpelacja w sprawie wykazu trudnych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznania nauczycielom dodatku za warunki pracy

Interpelacja nr 2355

do ministra edukacji i nauki

w sprawie wykazu trudnych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznania nauczycielom dodatku za warunki pracy

   Interpelacja w sprawie jednoznacznego określenia:

   1) Czy w świetle obowiązujących przepisów nauczycielowi zatrudnionemu na stanowisku bibliotekarza, psychologa lub pedagoga w szkole specjalnej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku wychowawczym przysługuje dodatek za warunki pracy?

   2) W jaki sposób należy rozliczyć liczbę godzin przepracowanych przez ww. nauczycieli w warunkach trudnych lub uciążliwych, w przypadku stwierdzenia, że przysługuje im dodatek za warunki pracy?

   3) Czy nauczycielom zatrudnionym w poradniach psychologiczno-pedagogicznych na stanowisku pedagoga lub psychologa przysługuje dodatek za trudne warunki pracy za prowadzenie badań psychologicznych i pedagogicznych dzieci i młodzieży?

   Wyjaśniając informuję, że rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 43, poz. 293 z późn. zm.), zwane dalej ˝rozporządzeniem˝, określa w § 8 wykaz trudnych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznania nauczycielom dodatku za warunki pracy. Ponadto § 9 rozporządzenia wskazuje, w jakich sytuacjach uznaje się prowadzenie przez nauczycieli zajęć w trudnych warunkach za pracę wykonywaną w warunkach uciążliwych.

   Zgodnie z rozporządzeniem, dodatek za warunki pracy przysługuje m.in. za prowadzenie:

   1) zajęć dydaktycznych i wychowawczych w szkołach specjalnych (§ 8 pkt 8 rozporządzenia),

   2) zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (§ 8 pkt 15 rozporządzenia),

   3) zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (§ 8 pkt 17 rozporządzenia).

   Na podstawie powyższych zapisów rozporządzenia trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy dodatek za warunki pracy przysługuje również nauczycielom zatrudnionym na stanowisku pedagoga, psychologa czy bibliotekarza w szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

   Zadania pedagoga i psychologa określa § 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 11, poz. 114), natomiast zadania bibliotekarza określa statut szkoły. Są to zadania wykonywane na rzecz uczniów/wychowanków.

   Uznanie pracy pedagoga, psychologa czy bibliotekarza w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i młodzieżowym ośrodku wychowawczym ˝za prowadzenie zajęć na rzecz wychowanków tych placówek˝ umożliwiłoby przyznanie tym nauczycielom dodatku za warunki pracy. Natomiast z uwagi na brak takiego odniesienia dla tej grupy nauczycieli w szkołach specjalnych, przyznanie dodatku za warunki pracy byłoby możliwe w przypadku uznania pracy pedagoga, psychologa czy bibliotekarza jako ˝prowadzenie zajęć wychowawczych˝.

   Ponadto, w przypadku uznania pracy pedagoga, psychologa czy bibliotekarza w szkołach specjalnych i ww. placówkach za pracę, za którą przysługuje dodatek za warunki pracy, sprecyzowania wymaga sposób wyliczenia wysokości tego dodatku z uwagi na wykonywanie przez tych nauczycieli pracy zarówno w trudnych, jak i uciążliwych warunkach. Związane jest to z tym, że w ww. placówkach realizowane są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze, za prowadzenie których przysługuje nauczycielom dodatek za trudne lub uciążliwe warunki, w zależności od rodzaju i formy realizowanych zajęć, stopnia niepełnosprawności oraz stanu zdrowia dzieci i młodzieży (w myśl § 9 rozporządzenia) uczestniczących w tych zajęciach. Psycholog i pedagog prowadzą zajęcia indywidualne lub grupowe z tymi wychowankami lub na ich rzecz w zależności od potrzeb wynikających z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych. Natomiast do zadań bibliotekarza należy m.in. prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów, organizowanie różnorodnych działań rozwijających zainteresowania uczniów, ich wrażliwość kulturową i społeczną.

   W związku z powyższym zachodzi pytanie: w jaki sposób należy ustalić liczbę godzin przepracowanych w warunkach trudnych, a jaką w warunkach uciążliwych, aby naliczyć tym nauczycielom dodatek za warunki pracy?

   Ponadto ustawodawca w § 8 pkt 19 rozporządzenia wskazał, że nauczycielom zatrudnionym ˝w poradniach psychologiczno-pedagogicznych przysługuje dodatek za trudne warunki pracy za prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych, wynikających z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, z zaburzeniami zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem oraz z ich rodzicami lub opiekunami˝. Wobec takiego sformułowania wykazu zadań, za które przysługuje nauczycielom zatrudnionym w poradniach psychologiczno-pedagogicznych dodatek za warunki pracy, zachodzi potrzeba wyjaśnienia, czy nauczycielom zatrudnionym w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (na stanowisku pedagoga lub psychologa) przysługuje dodatek za trudne warunki pracy również za prowadzenie badań psychologicznych i pedagogicznych dzieci i młodzieży?

   Biorąc powyższe pod uwagę, zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie jednoznacznego stanowiska w powyższej sprawie.

   Z poważaniem

   Poseł Edward Maniura

   Lubliniec, dnia 27 marca 2006 r.