V kadencja

Odpowiedź na interpelację w sprawie wykorzystania kompostu pochodzącego z odpadów komunalnych

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 7428

w sprawie wykorzystania kompostu pochodzącego z odpadów komunalnych

   Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na pismo Pana Marszałka z dnia 30 marca 2007 r. znak: SPS-023-7428/07 dotyczące interpelacji Pani Poseł Sandry Lewandowskiej w sprawie wykorzystania kompostu pochodzącego z odpadów komunalnych, przedstawiam uprzejmie następujące wyjaśnienia.

   Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 89, poz. 991, z późn. zm.) kompost jest nawozem organicznym i jego wprowadzanie do obrotu wymaga pozwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa. Kompost produkowany z odpadów komunalnych może być zakwalifikowany jako nawóz, jeżeli spełnia wymagania, o których mowa w art. 4 ust. 3 ww. ustawy, w tym minimalne wymagania jakościowe dla nawozów organicznych, które są określone w § 14 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 236, poz. 2369), oraz dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w tych nawozach określone w § 12 ust. 1 i 2.

   Wprowadzenie ww. rozporządzeniem wymagań jakościowych dla nawozów oraz dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń miało na celu osiągnięcie skuteczności plonotwórczej stosowanych nawozów oraz ochronę gleb użytków rolnych, a w konsekwencji ochronę zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska. Określone w tym rozporządzeniu dopuszczalne zanieczyszczenia kompostu m.in. metalami ciężkimi ustaliło Ministerstwo Środowiska, mając na uwadze ochronę środowiska. Natomiast wymagana przepisami, co najmniej 40% zawartość substancji organicznej w kompoście miała na celu dostarczanie rolnictwu cennych, pełnowartościowych nawozów organicznych, a nie ziemi kompostowej.

   Mając jednak na uwadze zarówno zgłaszane trudności technologiczne w osiągnięciu przez wytwarzane komposty wymaganych paramentów jakościowych jak i wymagania rolnictwa, rozważa się obecnie złagodzenie niektórych ograniczeń. W opracowywanym obecnie nowym projekcie rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu uwzględnione zostaną sugestie odnoszące się zarówno do dopuszczalnych wartości niektórych zanieczyszczeń jak i substancji organicznej w kompostach stanowiących nawóz organiczny.

   Pragnę jednak podkreślić, że ze względu na ochronę zdrowia ludzi i zwierząt komposty uzyskiwane z odpadów komunalnych, wprowadzane do obrotu jako nawozy organiczne, nie mogą charakteryzować się takimi samymi parametrami jak np. komunalne osady ściekowe stosowane do rekultywacji terenów na cele nierolne. Przepisy dotyczące nawozów mają bowiem na celu zapobieganie zagrożeniom dla ludzi i zwierząt oraz środowiska m.in. poprzez określenie dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń nawozów. Chodzi bowiem o ochronę gleb i wymaganą jakość uzyskiwanych płodów rolnych, a nie interes wytwarzającego lub przetwarzającego odpady komunalne. W sytuacji gdy wyprodukowany w kompostowni produkt nie spełnia wymagań określonych dla nawozów organicznych, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.).

   Natomiast właściwym do podjęcia działań ułatwiających zagospodarowanie przekompostowanych odpadów jest Ministerstwo Środowiska, które opracowało już projekt rozporządzenia w sprawie procesu odzysku R10 umożliwiający zagospodarowanie niektórych odpadów, w tym kompostów niespełniających wymagań określonych dla nawozów organicznych.

   Z poważaniem

   Sekretarz stanu

   Marek Zagórski

   Warszawa, dnia 16 kwietnia 2007 r.