IV kadencja

Odpowiedź na zapytanie w sprawie bezpośrednich dopłat dla producentów facelii

Odpowiedź ministra rolnictwa i rozwoju wsi

na zapytanie nr 3110

w sprawie bezpośrednich dopłat dla producentów facelii

   Szanowny Panie Marszałku! W związku z otrzymanym przy piśmie znak: SPS-0203-3110/04 zapytaniem poseł Bożeny Kozłowskiej w sprawie dopłat dla producentów facelii uprzejmie Pana Marszałka informuję, że warunkiem uzyskania płatności jest m.in. posiadanie działek rolnych o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, które kwalifikują się do objęcia płatnościami, przy czym za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym prowadzona jest jedna uprawa, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz utrzymanie gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej.

   Na system płatności bezpośrednich zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40 z późn. zm.) składa się jednolita płatność obszarowa do wszystkich gruntów spełniających ww. wymagania oraz płatność uzupełniająca przysługująca do powierzchni upraw roślin określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnościami uzupełniającymi (Dz.U. Nr 65, poz. 596). Wobec nieuwzględnienia uprawy facelii błękitnej w wykazie roślin objętych płatnościami uzupełniającymi uprawy tej rośliny objęte są wyłącznie jednolitą płatnością obszarową.

   Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz.U. Nr 137, poz. 1299 z późn. zm.)) facelia błękitna zaklasyfikowana została do grupy roślin pastewnych - innych roślin rolnicze.

   Z poważaniem

   Minister

   Wojciech Olejniczak

   Warszawa, dnia 15 czerwca 2004 r.