IV kadencja

Interpelacja w sprawie zasad sprzedaży czarnego prochu osobom fizycznym i jego praktycznego wykorzystania przez posiadaczy broni palnej wytworzonej przed rokiem 1850 oraz replik tej broni

Interpelacja nr 8882

do ministra spraw wewnętrznych i administracji

w sprawie zasad sprzedaży czarnego prochu osobom fizycznym i jego praktycznego wykorzystania przez posiadaczy broni palnej wytworzonej przed rokiem 1850 oraz replik tej broni

   Podczas spotkań z wyborcami często podnoszony jest problem dotyczący zasad sprzedaży czarnego prochu osobom fizycznym, a także jego praktycznego wykorzystania przez posiadaczy broni palnej wytworzonej przed rokiem 1850 oraz replik tej broni. W przedmiotowej sprawie przedstawiciele Policji prezentują skrajnie odmienne stanowiska.

   I tak, na łamach miesięcznika STRZAŁ Nr 3(11) z marca 2004 r. (strona 6) pan inspektor Maciej Sławiński, zastępca dyrektora Biura Prawnego Komendy Głównej Policji, wyraził pogląd, że skoro na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2004 r. nr 52, poz. 525 z późn. zm.) nie jest wymagane pozwolenie na posiadanie broni palnej wytworzonej przed rokiem 1850 lub replik tej broni, to na tej samej podstawie nie wymaga pozwolenia nabywanie amunicji przeznaczonej do tych rodzajów broni.

   Tego typu interpretacja przedmiotowej ustawy przez Komendę Główną Policji spotkała się z uznaniem szerokiej rzeszy miłośników broni zabytkowej. Proch czarny, jako składnik amunicji do broni ładowanej odprzodowo, wytworzonej przed rokiem 1850 lub replik tej broni został określony jako towar do wolnej sprzedaży, na posiadanie którego nie jest wymagane pozwolenie.

   Jednocześnie w lipcu br. pojawiły się w gronie osób zainteresowanych odmienne opinie, wyrażane tym razem przez przedstawicieli komend wojewódzkich Policji, z których treści wynika, że art. 11 omawianej ustawy uprawnia jedynie do posiadania bez pozwolenia broni palnej wytworzonej przed rokiem 1850 lub replik tej broni, nie uprawnia zaś do nabywania prochu strzelniczego do tej broni. Zdaniem autorów tego typu poglądu art. 11 pkt 1 ustawy o broni i amunicji nie reguluje zagadnienia nabywania amunicji, a jedynie wyłącza z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na posiadanie określonej w nim broni.

   W obliczu dwóch skrajnych opinii przedstawicieli Policji środowisko użytkowników broni czarnoprochowej czuje się głęboko zdezorientowane i oczekuje od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jednoznacznej interpretacji zapisów omawianej ustawy.

   Większość miłośników broni historycznej w rozmowie ze mną powołuje się na zapis stenogramu z posiedzenia sejmowej Komisji Europejskiej (Nr 106) z dnia 18 grudnia 2002 r. (biuletyn nr 1338/IV), z którego wynika, że zamiarem wnioskodawców zmian w rządowym projekcie ustawy o broni i amunicji było wyłączenie broni historycznej i jej replik spod działania reguł uzyskiwania pozwolenia na broń palną, w tym również jej używania. I takie są nadal oczekiwania wszystkich posiadaczy tego rodzaju broni. Ponadto rozmówcy moi wskazują na rozbieżności w kwalifikacjach prawnych czarnego prochu, występujące w różnych aktach normatywnych.

   Czarny proch w przypadku broni odprzodowej traktowany jest w ustawie o broni i amunicji jako amunicja, zaś w pozostałych przypadkach niezwiązanych z bronią np. z pirotechniką sylwestrową - jako materiał pirotechniczny o spowolnionej szybkości spalania. Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego fajerwerki i petardy (zawierające czarny proch) są dopuszczone do wolnej sprzedaży. Dotyczy to tak samo masy zapałczanej, jak i mieszanin składających się z czynnika utleniającego i palnego (saletry amonowej i cukru pudru).

   Mając na uwadze znaczenie powyżej sprawy dla szerokiej rzeszy kolekcjonerów i miłośników broni historycznej, interpeluję do Pana Ministra o wyjaśnienie:

   1. Która z opinii wyrażanych przez przedstawicieli Policji jest wiążąca dla zainteresowanych osób?

   2. Czy ministerstwo przewiduje podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do jednoznacznego prawnego określenia, czym jest czarny proch, i wprowadzenia odpowiednich zmian w stosownych aktach normatywnych?

   3. Czy zdaniem ministerstwa istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli w przypadku przyjęcia rozwiązań prawnych zezwalających na nabywanie bez pozwolenia czarnego prochu przez właścicieli broni palnej wytworzonej przed rokiem 1850 oraz jej replik?

   4. Czy Komenda Główna Policji posiada dane o wykorzystywaniu tego typu broni w celach przestępczych?

   5. Jak rozwiązana jest sprawa sprzedaży czarnego prochu w pozostałych krajach UE?

   Z poważaniem

   Poseł Grzegorz Gruszka

   Bydgoszcz, dnia 2 grudnia 2004 r.