IV kadencja

Odpowiedź na zapytanie w sprawie naliczania podatku VAT od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra -

na zapytanie nr 3939

w sprawie naliczania podatku VAT od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości

   Szanowny Panie Marszałku! W związku z przesłanym przy piśmie znak: SPS-0203-3939/05 z dnia 16 marca 2005 r. zapytaniem Pana Posła Zbigniewa Janowskiego w sprawie dotyczącej naliczania podatku od towarów i usług od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

   Oddanie nieruchomości gruntowej w wieczyste użytkowanie przez jednostki samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa jest świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), co zostało wyjaśnione w urzędowej interpretacji Ministra Finansów (pismo znak: PP1-811-1181/2004/EF/2699 z dnia 11.08.2004 r.).

   Odnosząc się do kwestii możliwości zwiększenia już ustalonej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu o wielkość podatku od towarów i usług, wyjaśniam, że zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem zaś jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

   Odnosząc powyższe wyjaśnienia do czynności oddawania nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste, zauważyć należy, że - stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. Nr 261, poz. 2603) - w związku z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste od użytkowników wieczystych pobierane są określone opłaty. Zatem w przypadku użytkowania wieczystego podstawę opodatkowania stanowią opłaty pobierane z tego tytułu, pomniejszone o kwotę podatku. Oznacza to, że kwota pobranej opłaty za wieczyste użytkowanie jest kwotą brutto (tzn. z podatkiem od towarów i usług). Obowiązek rozliczenia podatku spoczywa na jednostce oddającej grunt w użytkowanie wieczyste. Dla udokumentowania tych czynności jednostki samorządu terytorialnego będące podatnikami podatku od towarów i usług są obowiązane wystawiać faktury VAT.

   Unormowania dotyczące zmiany wysokości opłat za użytkowanie wieczyste, terminu płatności tych opłat itp. wynikają z przepisów ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami, a nie z przepisów podatkowych. W związku z tym Minister Finansów nie jest właściwy do zajęcia stanowiska w sprawie samej możliwości zwiększenia opłaty za użytkowanie wieczyste. Zgodnie z art. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, właściwym w sprawach gospodarki nieruchomościami, regulowanych przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, jest Minister Infrastruktury.

   Informuję również, że pismem znak: BN1k-0732 z dnia 17 lutego 2005 r., skierowanym do Ministra Finansów, Minister Infrastruktury poinformował o zamieszczeniu swojego stanowiska w zakresie możliwości zmiany wysokości opłat za użytkowanie wieczyste na stronach internetowych resortu infrastruktury (www.mi.gov.pl). Jak wynika z tych wyjaśnień, zmiany opłat z tytułu użytkowania wieczystego są dopuszczalne jedynie w ściśle określonych sytuacjach, wskazanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, a zatem tylko w sytuacji zmiany wartości nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste (samo opodatkowanie podatkiem od towarów i usług użytkowania wieczystego, jeśli nie wpływa na wartość nieruchomości, nie jest więc podstawą do dokonania aktualizacji opłaty rocznej).

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Jarosław Neneman

   Warszawa, dnia 5 kwietnia 2005 r.