IV kadencja

Odpowiedź na interpelację w sprawie sprawdzenia genotypu zwierząt hodowanych przez firmę Smithfield Foods i jej spółki pod kątem modyfikacji genetycznych

Odpowiedź ministra rolnictwa i rozwoju wsi

na interpelację nr 6259

w sprawie sprawdzenia genotypu zwierząt hodowanych przez firmę Smithfield Foods i jej spółki pod kątem modyfikacji genetycznych

   W odpowiedzi na interpelację Pana Alfreda Budnera, Posła na Sejm RP, w sprawie sprawdzenia genotypu zwierząt hodowlanych przez firmę Smithfield Foods i jej spółki pod kątem modyfikacji genetycznych, przekazaną pismem z dnia 23 stycznia 2004 roku, nr SPS-0202-6259/04, uprzejmie informuję Pana Marszałka, że zgodnie z oceną przeprowadzoną w 2002 roku przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Polsce występują następujące rasy świń, rozpoczynając od występujących najpowszechniej:

   - Wielka biała polska;

   - Polska biała zwisłoucha;

   - Pietrain;

   - Duroc;

   - Linia 990;

   - Hampshire;

   - Puławska;

   - Złotnicka pstra;

   - Złotnicka biała;

   - Belgijska zwisłoucha.

   Uprzejmie informuję, że zgodnie z informacjami uzyskanymi od zarządu firmy Animex Sp. z o.o. należącej do koncernu Smithfield Foods głównymi dostawcami surowca do zakładów są niezależni rolnicy. Część dostaw, około 17%, pochodzi z ferm hodowlanych Animex-Agri i Animex Wielkopolska.

   Zarówno spółka Prima, także będąca częścią koncernu Smithfield Foods, jak i Animex-Agri oraz Animex-Wielkopolska nie prowadzą żadnych modyfikacji genetycznych na posiadanym stadzie oraz nie używają do hodowli żadnych zwierząt modyfikowanych genetycznie.

   W powyższych fermach podstawą hodowli jest materiał prarodzicielski zakupiony z firm PIC Polska oraz brytyjskiej firmy ACMC.

   Firma PIC Polska działa na rynku polskim od 1995 roku i znajduje się pod stałym nadzorem Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt. Na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 - t.j.) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał decyzje, którymi upoważnił firmę PIC do otwarcia i prowadzenia rejestrów świń następujących linii:

   - dla knurów linii ojcowskich PIC-402, PIC-403, PIC-408, PIC-410, GP-1120, GP-1111, GP-1125(PIC-337);

   - dla knura linii praojcowskiej GP-1030;

   - dla loch linii matecznych C-22 i C14;

   - dla linii pramatecznych GP-1050, GP-1075;

   - dla linii prapramatecznych GGP-1020, GGP-1010.

   Firma ACMC również stosuje wyłącznie tradycyjne metody hodowli. Firma ta posiada zezwolenie Komisji Europejskiej, jak i Rządu Wielkiej Brytanii do prowadzenia ksiąg hodowlanych dla świń czystorasowych. Program hodowlany został poddany kontroli i spełnił wszystkie wymagania postawione w Decyzji Komisji nr 89/501/EWG z dnia 18 lipca 1989 roku ustanawiającej kryteria uznawania i nadzoru nad związkami hodowców oraz organizacjami hodowlanymi, które zakładają i prowadzą księgi hodowlane dla świń czystorasowych. Nadzór nad jej działalnością sprawują właściwe organy rządowe Wielkiej Brytanii.

   Jednocześnie uprzejmie informuję Pana Marszałka, że ustawa z dnia 22 czerwca 2001 roku o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. nr 76, poz. 811 z późn. zm.) reguluje zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych, zwanych GMO, zamierzone uwalnianie GMO do środowiska, w celach innych niż wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do obrotu produktów GMO, wywóz za granicę i tranzyt produktów GMO oraz określa właściwość organów administracji rządowej do spraw GMO.

   Minister

   Wojciech Olejniczak

   Warszawa, dnia 19 lutego 2004 r.