IV kadencja

Odpowiedź na zapytanie w sprawie likwidacji 18. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej w Jeleniej Górze

Odpowiedź ministra obrony narodowej

na zapytanie nr 250

w sprawie likwidacji 18. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej w Jeleniej Górze

   Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na zapytanie pana posła Tadeusza Gajdy w sprawie likwidacji 18. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej w Jeleniej Górze (250), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

   Na wstępie pozwolę sobie wyjaśnić, iż 18. Pułk Przeciwlotniczy (18. pplot) w Jeleniej Górze został rozformowany na mocy rozkazu szefa Sztabu Generalnego WP Nr Pf-51/Org. z dnia 20 lutego 2001 r., stanowiącego realizację założeń określonych w ˝Planie przebudowy i modernizacji Sił Zbrojnych RP na lata 2001-2006˝. Zasadnicze pododdziały pułku (ogniowe, dowodzenia, techniczne i zabezpieczenia), stanowiące o jego wartości bojowej, zostały przeniesione i włączone do 8. Pułku Przeciwlotniczego (8. pplot) w Koszalinie jako dywizjon przeciwlotniczy zdolny do samodzielnego działania na polu walki.

   W strukturach 18. pplot zatrudnionych było 134 żołnierzy zawodowych, w tym: 16 oficerów starszych, 38 oficerów młodszych, 30 chorążych i 50 podoficerów zawodowych oraz 46 pracowników wojska. Pragnę zapewnić pana marszałka, iż w resorcie obrony narodowej wszelkie działania personalne w stosunku do kadry zawodowej restrukturyzowanych jednostek wojskowych realizowane są zgodnie z obowiązującą pragmatyką kadrową, w interesie oficerów, chorążych i podoficerów, a także pośrednio ich rodzin. Także w tym przypadku podjęte zostały stosowne działania - również o charakterze rekonwersyjnym - zarówno w stosunku do kadry, jak i pracowników wojska.

   Szef Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Dowództwa Wojsk Lądowych (WOPL DWLąd) spotkał się z kadrą pułku i przedstawił propozycję przeniesienia do 8. Pułku Przeciwlotniczego w Koszalinie. Na spotkaniu tym zapewniono, że wszyscy, którzy zostaną wyznaczeni na stanowiska służbowe w 8. pplot, otrzymają mieszkania. Gotowość przeniesienia zadeklarowało 89 żołnierzy zawodowych.

   Odbyły się także 3 spotkania z przedstawicielami Biura Pracy w Jeleniej Górze (ostatnie dnia 12 grudnia 2001 r.). Ponadto dowódca pułku przeprowadził rozmowy z kadrą odnośnie do dalszej służby. W okresie od dnia 13 marca do dnia 7 grudnia 2001 r. przeprowadzono 6 gier decyzyjnych w Korpusie Powietrzno-Zmechanizowanym, przekształconym następnie w 2. Korpus Zmechanizowany. Zorganizowano również udział w targach pracy we Wrocławiu (1 czerwca 2001 r.).

   Szefostwo WOPL DWLąd przesłało do dowódcy pułku wykaz 160 wolnych stanowisk etatowych w oddziałach i pododdziałach przeciwlotniczych 1. i 16. Dywizji Zmechanizowanych. Zorganizowano spotkanie informacyjne z przedstawicielami Ośrodka Aktywizacji Zawodowej, a także w dniu 28 stycznia 2002 r. odbyło się spotkanie zwalnianej kadry ze specjalistą ds. rekonwersji Śląskiego Okręgu Wojskowego. Wszyscy uczestnicy zostali zapoznani z zasadami i procedurami udzielania pomocy rekonwersyjnej.

   Do chwili obecnej na 134 żołnierzy zawodowych 86 zostało wyznaczonych na stanowiska służbowe w innych jednostkach wojskowych, 2 zakończyło służbę kontraktową, 12 pozostaje w rezerwie kadrowej, 5 jest w trakcie wypowiedzenia stosunku służbowego, 4 odmówiło przyjęcia stanowiska i otrzyma wypowiedzenie stosunku służbowego, natomiast 1 oczekuje na decyzję o wyznaczeniu na stanowisko służbowe.

   Przechodząc z kolei do zagadnienia należytego zabezpieczenia mienia, to pozwolę sobie poinformować, że w październiku 2001 r. do Agencji Mienia Wojskowego (AMW) Oddział Terenowy we Wrocławiu przekazano budynki koszarowe, garaże, wyposażenie parku technicznego, magazyny oraz urządzenia i obiekty znajdujące się na placu ćwiczeń. Do dnia 20 lutego 2002 r. obiekty koszarowe były użyczone przez AMW grupie likwidacyjnej 18. pplot celem ostatecznego rozliczenia uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz właściwego zabezpieczenia funkcjonowania grupy. Pozostałe obiekty, takie jak park techniczny, strzelnica i inne, od jesieni ubiegłego roku pozostawały w administracji AMW. W wyniku prowadzonych prac likwidacyjnych do dnia 20 lutego 2002 r. - 100% budynków i mienia kwaterunkowego przekazano do AMW.

   Na dzień dzisiejszy 18. pplot przekazał 100% uzbrojenia i sprzętu wojskowego do innych jednostek wojskowych oraz składnic. Sprawy związane z dokumentacją ewidencyjną uzbrojenia i sprzętu wojskowego zakończono we wszystkich służbach.

   Aktualnie obiekty koszarowe ochrania firma ochroniarska Rangers z Wrocławia wynajęta przez AMW, zaś grupa likwidacyjna będzie funkcjonować w użyczonym przez AMW budynku do dnia 31 marca 2002 r.

   Przekazując powyższe wyjaśnienia, pozwolę sobie żywić nadzieję, iż przyjmie je pan marszałek ze zrozumieniem.

   Łączę wyrazy szacunku

   Minister

   Jerzy Szmajdziński

   Warszawa, dnia 5 marca 2002 r.