IV kadencja

Odpowiedź na interpelację w sprawie możliwości nowelizacji ustawy o ochronie osób i mienia

Odpowiedź ministra spraw wewnętrznych i administracji - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów -

na interpelację nr 4260

w sprawie możliwości nowelizacji ustawy o ochronie osób i mienia

   Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 21 lipca 2003 r., sygn. SPS-0202-4260/03, przekazującego interpelację Posła na Sejm RP Pana Krzysztofa Rutkowskiego w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740 z późn. zm.), z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

   Proponowane zmiany w art. 26 ust. 3 pkt 3 i art. 27 ust. 3 pkt 2 ustawy o ochronie osób i mienia, dotyczą warunków, jakie powinna spełniać osoba, której wydaje się licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia.

   W projekcie wskazuje się, iż warunkiem uzyskania licencji pracownika ochrony fizycznej, będzie zdanie egzaminu przed właściwą komisją. Zwolnione z tego obowiązku zostaną osoby posiadające tytuł zawodowy technika ochrony fizycznej osób i mienia lub dyplom ukończenia szkoły wyższej, wyższej szkoły zawodowej bądź świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia. Proponowane jest również zniesienie obowiązku ukończenia kursu pracowników ochrony.

   Ponadto zmiany w art. 26 ust.3 pkt 3 i art. 27 ust. 3 pkt 2 ustawy zmierzają do wyeliminowania nierównego traktowania osób ubiegających się o licencje. Z obowiązku posiadania odpowiedniego wykształcenia albo zdania egzaminu na licencję pracownika ochrony (co stanowi warunek otrzymania licencji pracownika ochrony fizycznej) nie będą zwolnione, tak jak było dotychczas, osoby, które pełniły służbę w Biurze Ochrony Rządu. Przestanie również obowiązywać zasada, zgodnie z którą pewne kierunki kształcenia szkół wyższych i podoficerskich resortów spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej dają kierunkowy zasób wiedzy wymagany do egzaminu na licencję pracownika ochrony. Pozostawienie wskazanych wyżej przywilejów miałoby charakter niezgodny z - wynikającą z Konstytucji RP - zasadą równego traktowania obywateli przez władze publiczne i równości wobec prawa.

   W związku z powyższym nie można przychylić się również do propozycji, aby żołnierze zawodowo pełniący służbę w Żandarmerii Wojskowej zostali zwolnieni z obowiązku odpowiedniego szkolenia lub zdania wymaganego egzaminu.

   Jednocześnie w projekcie nowelizacji proponuje się wprowadzenie zmian w zakresie uprawnień przysługujących osobom z licencjami drugiego stopnia ochrony fizycznej.

   Posiadacze licencji drugiego stopnia ochrony fizycznej nie będą wykonywać czynności, do których uprawniony jest posiadacz licencji pierwszego stopnia. Rozdzielenie tych kompetencji uzasadnia fakt, że posiadacz licencji drugiego stopnia uprawniony jest głównie do kierowania lub planowania (dyrektor, kierownik lub właściciel firmy) i w tym przypadku nie musi spełniać warunków fizycznych, wymaganych dla osób ubiegających się o uzyskanie licencji pierwszego stopnia.

   Powyższa zmiana pozwoli na wyeliminowanie trudności, z jakimi borykają się osoby ubiegające się o licencje drugiego stopnia, które związane są ze specyficznymi testami praktycznymi np. w zakresie samoobrony.

   Jednocześnie nie została wykluczona możliwość uzyskania przez te osoby licencji pierwszego stopnia uprawniającej m.in. do konwojowania wartości pieniężnych.

   Z wyrazami szacunku

   Minister

   Krzysztof Janik

   Warszawa, dnia 14 sierpnia 2003 r.