IV kadencja

Odpowiedź na interpelację w sprawie wyjaśnienia bezczynności powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Warszawie

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 10635

w sprawie wyjaśnienia bezczynności powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Warszawie

   Odpowiadając na interpelację posła na Sejm RP Pawła Poncyliusza z dnia 25 sierpnia 2005r. nr SPS-0202-10635/05 w sprawie wyjaśnienia bezczynności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy w przedmiocie realizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Drzeworytników 49 i Okrętowej 16 w Warszawie, poniżej uprzejmie wyjaśniam.

   Zgodnie z obowiązującą od dnia 01.01.1999r. ustrojową zasadą decentralizacji kompetencji organy nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno budowlanej realizują zadania wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), według ściśle określonych w tej ustawie kompetencji.

   Na podstawie art. 83 ust. 1 ww. ustawy organem nadzoru budowlanego I instancji właściwym w sprawach m. in. likwidacji skutków samowoli budowlanej lub wstrzymywania robót budowlanych w przypadku realizacji ich niezgodnie z zatwierdzonych projektem budowlanym lub udzielonym pozwoleniem na budowę jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego (z zastrzeż. art. 83 ust. 3). Organem wyższego stopnia (II instancji) w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Organ ten sprawuje nadzór merytoryczny nad działaniami i rozstrzygnięciami organu powiatowego, a także podejmuje działania dyscyplinujące ten organ w przypadku jego bezczynności. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego pełni funkcję organu wyższego stopnia w stosunku do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego w sprawach, w których występuje on jako organ I instancji.

   Sprawa realizacji robót budowlanych przy budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Drzeworytników 49 w Warszawie i bezczynności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy, była przedmiotem skarg kierowanych przez Stowarzyszenie ˝Wspólnota Jelonki Południowe˝ do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

   Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przekazywał dwukrotnie (przy pismach z dnia 27.05.2005 r, znak: DPE/Inn/052/760/05/KI-4/3364 i z dnia 12.07.2005r, znak: DPE/Inn/052/760/05/KI-4/4298) skargi ww. stowarzyszenia według właściwości do rozpatrzenia Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Warszawie, który jako organ wyższego stopnia wobec PINB dla m. st. Warszawy jest właściwy do nadzoru merytorycznego nad działaniami i rozstrzygnięciami tego organu, jak również podejmowania działań wynikających z art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego - w przypadku jego bezczynności.

   Ze względu na zgłaszany przez Stowarzyszenie ˝Wspólnota Jelonki Południowe˝ brak dostatecznych działań ze strony Mazowieckiego WINB Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wystąpił (pismem z dnia 09.09.2005r., znak: DPE/Inn/051/760/05/KI-2/5410 i z dnia 26.09.2005r., znak: DPE/Inn/051/760/05/KI-4/5676) do organu wojewódzkiego o wyjaśnienie zarzutu bezczynności powiatowego organu nadzoru budowlanego i poinformowanie o podjętych działaniach.

   Mazowiecki WINB pismem z dnia 29.09.2005r, znak: WINB.WIK.JP.0553-151/05 zobowiązał PINB dla m. st. Warszawy do natychmiastowego podjęcia działań administracyjnych w przedmiotowej sprawie i przekazania informacji w terminie do dnia 15.10.2005r.

   Inwestycja na działce nr ew. 198, z obrębu 6-12-11, przy ul. Drzeworytników 49 w Warszawie jest realizowana przez przedsiębiorstwo ˝Hirny BD˝ S. A. na podstawie decyzji Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 15.09.2004r, nr 202/2004 o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego (XIII kategorii) wraz z ogrodzeniem i instalacją gazową.

   Decyzja organu I instancji została utrzymana w mocy decyzją (z dnia 03.12.2004r, znak: WRR I/W-7111-WB/29/D2553/2004) Wojewody Mazowieckiego, która następnie została zaskarżona przez adwokata Marcina Górskiego, reprezentującego pp. Mieczysławę Parys, Zofię Szewczyk, Andrzeja Szewczyka i Jerzego Szewczyka do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

   W związku z powyższym organ wojewódzki przekazał do sądu akta administracyjne wraz z odpowiedzią na skargę. Z tego też względu postanowieniem (z dnia 18.08.2005r, znak: OR/BSI/ORZ/720/104/05) podjętym z upoważnienia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawieszono z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności ww. decyzji (z dnia 03.12.2004r, znak: WRR I/W-7111-WB/29/D2553/2004) Wojewody Mazowieckiego, wszczęte z wniosku (z dnia 11.01.2005r.) Państwa Mieczysławy Parys, Zofii Szewczyk, Andrzeja Szewczyka i Jerzego Szewczyka.

   Dodać należy, że zgodnie z art. 170 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) prawomocne orzeczenie sądu administracyjnego będzie wiązać w sprawie strony i sąd, który je wydał, a także inne sądy i inne organy państwowe.

   Ponadto uprzejmie wyjasniam, że sprawy związane ze sporządzaniem ofert sprzedaży i zawierania umów kupna - sprzedaży mają charakter cywilno - prawny i pozostają poza zakresem właściwości organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno - budowlanej.

   Jednocześnie uprzejmie informuję, iż po otrzymaniu szczegółowych informacji przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego udzielę uzupełniającej odpowiedzi na interpelację, w tym odnośnie do budowy realizowanej przy ul. Okrętowej 16 w Warszawie.

   Podsekretarz stanu

   Andrzej Bratkowski

   Warszawa, dnia 7 października 2005 r.