III kadencja

Odpowiedź na zapytanie w sprawie obowiązku gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych położonych w granicach miast

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej - z upoważnienia ministra -

na zapytanie nr 1338

w sprawie obowiązku gmin w zakresie utrzymania dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych położonych w granicach miast

   Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na zapytanie posłów Jerzego Szmajdzińskiego, Elżbiety Pieli-Mielczarek i Jerzego Czepułkowskiego w sprawie wykładni przepisów prawnych określających podmiot odpowiedzialny za utrzymanie zieleni w pasie drogowym na obszarze zabudowanym uprzejmie wyjaśniam, że zmiana ustawy o drogach publicznych wprowadzona ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (DzU nr 106, poz. 668 ze zm.) zmieniła przepis dotyczący sadzenia, utrzymania, usuwania drzew i krzewów oraz pielęgnacji zieleni w pasie drogowym, ograniczając ww. obowiązki zarządów dróg wyłącznie do obszarów niezabudowanych.

   Do dnia 31 grudnia 1998 r. art. 23 ust. 6 pkt 4 ustawy o drogach publicznych nakładał na zarządcę drogi obowiązek sadzenia, utrzymania oraz usuwania drzew i krzewów w pasie drogowym. Obecnie przepis art. 20 pkt 16 brzmi: ˝Do zarządcy drogi należy w szczególności sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi˝.

   Nie ma jednak przepisu mówiącego wprost, który organ ma wykonywać te obowiązki w obszarze zabudowanym. Powstała więc luka prawna, którą należy wypełnić przepisami innych ustaw.

   Wprowadzenie art. 2a do ustawy o drogach publicznych, który określił właścicieli poszczególnych kategorii dróg, powoduje, że obowiązku tego nie można przypisać gminie. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. DzU z 1996 r. nr 13, poz. 74) do zadań własnych gminy należą sprawy zieleni gminnej i zadrzewień. Jednakże odnosi się to jedynie do zieleni i zadrzewień będących na nieruchomościach, które należą do gminy, a nie do wszystkiej zieleni leżącej na jej terenie.

   Obowiązek utrzymania zieleni nakłada na użytkownika nieruchomości (również właściciela, gdy jest on jednocześnie użytkownikiem) art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity DzU z 1994 r. nr 49, poz. 196).

   Z przytoczonych przepisów wynika, że sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym drogi publicznej należą do obowiązków jej zarządcy, tj.:

   - generalnego dyrektora dróg publicznych w przypadku dróg krajowych,

   - odpowiednio do zarządu województwa, powiatu lub gminy w przypadku pozostałych kategorii dróg (wojewódzkich, powiatowych i gminnych),

   - zarządu miasta w granicach miast na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

   Jednocześnie uprzejmie informuję, że w celu przywrócenia jednoznaczności zapisu w tym zakresie Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej zaproponowało zmianę art. 20 pkt 16 ustawy o drogach publicznych w ramach projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej poprzez wykreślenie wyrazów ˝poza obszarami zabudowanymi˝, co oznacza, że do zarządcy drogi będzie należało sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieli w pasie drogowym, zgodnie z jego właściwością wynikającą z kategorii drogi, a nie z uwagi na to, czy obszar jest zabudowany czy też nie.

   Z poważaniem

   Sekretarz stanu

   Krzysztof Tchórzewski

   Warszawa, dnia 22 grudnia 1999 r.